1η Τροποποίηση «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» PDF Print E-mail

 

 

1η Τροποποίηση Ημερομηνίας Λήξης Επιλεξιμότητας Δαπανών της Πρόσκλησης με  αριθμ. πρωτοκ. 932/26-03-2012  και κωδικό  ΑΔ 02 της ΕΔΑ/ΠΔΜ για την υποβολή προτάσεων «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας»,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση»συγχρηματοδοτούμενων από το  ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : ΒΧΖ07ΛΨ-ΠΧΠ

 


Κοζάνη 19/08/2014
Αρ. Πρωτ.: 4115

 Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης                                                                                                                               Προς
Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη                                                                                                                  Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Πληροφορίες : Η. Μουρατίδης, Χ. Καραντίνος
Τηλέφωνο : 24610-53948, 24610-53927
Fax : 24610-53969
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Θέμα : 1η Τροποποίηση Ημερομηνίας Λήξης Επιλεξιμότητας Δαπανών της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση
Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης»,
του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)


Σχετ. : 1. Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 932/26-03-2012 ΑΔ 02 Πρόσκληση ΕΔΑ/ΠΔΜ

 

 

Απόφαση

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 1ο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005),
2. Το ΠΔ 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27-06-2011) «περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
3. Το ΠΔ 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/11-11-2011) για το διορισμό Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,
4. Την ΚΥΑ 4014/ΔΙΟΕ 120 (ΦΕΚ 134/Β/09-02-2011) περί της Σύστασης Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ),
5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.07.2010),
6. Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Το ΠΔ 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239Α' / 27-12-2010),
8. Την ΚΥΑ 26822/ΕΥΘΥ 1375/17-06-2011 που τροποποιεί την ΚΥΑ 9766/ ΕΥΣ 1120/ 29-02-2008 που αφορά την «Τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 41542/ Γ΄ ΚΠΣ/ 277 ΚΥΑ/ 08-12-2000 (ΦΕΚ
1501/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.
3614/2007 με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως ισχύει σήμερα.
9. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010),
10. Την ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρωτοκ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-
2009 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009), την Αρ. Πρωτοκ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010) και την με Αρ. Πρωτ. 5058/ΕΥΘΥ 138/05-02-2013 (ΦΕΚ 292/Β/13-02-
2013).
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
14. Το Ν. 4111/2013 και ειδικότερα το άρθρο 21 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ» (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013),
15. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001).
16. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2007/5534/12-11-2007 σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
17. Την με αριθμό 1.16194/οικ.6.3561 (ΦΕΚ 2667/Β/9-11-2011) Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού” στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των 13 Περιφερειών της Χώρας.
18. Την με αριθμό 1.5188/οικ.3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20-5-2011) Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό οικ. 55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/ Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του
Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης».
19. Την με αριθμό 2475/οικ.3-33/10.01.2012 (ΦΕΚ 16/Β/11.01.2012) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
20. Την από 29/11/2011 απόφαση (Αρ.19.) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΑΔΑ: 457ΦΛ-ΚΧΑ), με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής
των Πράξεων της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και επισυνάπτονται στην πρόσκληση.
21. Τα από 04-03-2009 και 06-05-2010 συμπεράσματα της 1ης και 2ης αντίστοιχα, Συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας.
22. Την με αριθμό 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου
2007-2013.
23. Το Νόμο 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 163/Α/21.09.2010), όπως ισχύει κάθε φορά.
24. Την με αριθμό 3653/ΕΥΘΥ 114 (ΦΕΚ 312/Β/14-02-2012) Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξής Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που ορίζει τις «Ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ’
αποκοπή δήλωσης εμμέσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από του ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν.
1080/2006.»
25. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
26. Το με Αρ. Πρωτοκ. 31578/ΕΥΘΥ 1414/20-07-2010 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής μέτρων για την επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων των Διαρθρωτικών
Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής».
27. Το με Αρ. Πρωτοκ. 32312/ΕΥΘΥ 1652/21-07-2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013».
28. Το με Αρ. Πρωτοκ. 53322/ΕΥΘΥ 2347/08-12-2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013».
29. Τα συμπεράσματα της Ετήσιας Τεχνικής Συνάντησης 21-22/02/2013 με ΕΕ και ΕΥΣ και ειδικότερα την αναγκαιότητα επιτάχυνσης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
ΕΣΠΑ 2007-2013.
30. Το υπ. αριθμ. πρωτοκ. 10651/ΕΥΣ 1986/08-03-2013 έγγραφο της ΕΥΣΕΕΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Κατάρτιση
Σχεδίων Δράσης Δαπανών έτους 2013 σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ».
31. Την υπ. αριθμ. πρωτοκ. 36042/ΕΥΣ 4495/20-08-2013 εγκύκλιο της ΕΥΣΕΕΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 των
Ε.Π. του ΕΣΠΑ».
32. Το υπ. αριθμ. πρωτοκ. 39935/ΕΥΣ 4785/16-09-2013 έγγραφο της ΕΥΣΕΕΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Τεκμηρίωση σκοπιμότητας ένταξης νέας πράξης
στο πλαίσιο των Ε.Π. του ΕΣΠΑ».
33. Την με αριθ. πρωτοκ. 932/26-03-2012 ΑΔ 02 πρόσκληση για υποβολή α) αίτησης - φακέλου Διαχειριστικής Επάρκειας και β) Αίτησης – πρότασης χρηματοδότησης «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης,
του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»,
συγχρηματοδο-τούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο),
34. Την πορεία υλοποίησης των δράσεων των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,

 

 

Αποφασίζουμε

 

 

1. Την τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων Πράξεων, που ορίζεται στην ενότητα Β.8 της σχετικής πρόσκλησης (σχετ. 1),στις 31/12/2015.


2. Την κοινοποίηση της παρούσας τροποποίησης στους δυνητικούς δικαιούχους της σχετικής πρόσκλησης και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pepdym.gr).

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Γεώργιος Κ. Δακής

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών

 

Α. Για Ενέργεια


 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Γρεβενών «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Καστοριάς «ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κοζάνης «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ»
 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Σερβίων «ΑΓΡΟΣΕΡΒΙΑ»
 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Φλώρινας «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»


Β. Για Κοινοποίηση


 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΕΣΠΑ, κ. Γ. Γιαννούση
Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
2. Γεν. Δντή Αναπτ. Προγρ/σμού, Περιφερ. Πολιτικής και Δημ. Επενδύσεων κ. Κ. Κουκολιά
Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
4. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων,
Μητροπόλεως 3, 10557 Αθήνα
5. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης
Νίκης 10, 10180 Αθήνα
6. Αρχή Πιστοποίησης
Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 10558 Αθήνα
 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
Κοραή 4, 105 64, Αθήνα
 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (EΥΣΕΚΤ),
Κοραή 4, 105 64, Αθήνα
 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
1. Γραφείο Περιφερειάρχη κ. Γ. Δακή
2. Γραφείο Γεν. Εκτελεστικής Γραμ. κας. Α. Τσάτσου
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Χ. Ευαγγέλου
4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Γ. Σβώλη
5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, κ. Γ. Δασταμάνη
Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, Διοικητήριο, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά
6. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Δ. Σαββόπουλου
Διοικητήριο, Τ.Κ. 521 00 Καστοριά
7. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κ. Ι. Σόκουτη
Δημοκρατίας 27 Διοικητήριο, Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη
8. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δ. Ηλιάδη
Πτολεμαίου 1, Διοικητήριο, Τ.Κ. 531 00 Φλώρινα
9. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας κ. Π. Οικονομίδη
10.Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Γρ. Προϊστ. κ. Ζ. Πιτσέλη
11.Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, Γραφείο Δ/ντή κ. Β. Κωτούλα
 Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
1. Δήμο Γρεβενών, Γραφείο Δημάρχου κ. Δημ. Κουπτσίδη
2. Δήμο Δεσκάτης, Γραφείο Δημάρχου κ. Νικ. Μίγκου
3. Δήμο Καστοριάς, Γραφείο Δημάρχου κ. Εμμ. Χατζησυμεωνίδη
4. Δήμο Νεστορίου, Γραφείο Δημάρχου κ. Χρ. Γκοσλιόπουλου
5. Δήμο Ορεστίδος, Γραφείο Δημάρχου κ. Παν. Κεπατσόγλου
6. Δήμο Κοζάνης, Γραφείο Δημάρχου κ. Λάζ. Μαλούτα
7. Δήμο Βοίου, Γραφείο Δημάρχου κα Παν. Ορφανίδου
8. Δήμο Εορδαίας, Γραφείο Δημάρχου κα Παρ. Βρυζίδου
9. Δήμο Σερβίων – Βελβεντού, Γραφείο Δημάρχου κ. Βασ. Κωνσταντόπουλου
10. Δήμο Φλώρινας, Γραφείο Δημάρχου κ. Ιωάννη Βοσκόπουλου
11. Δήμο Αμυνταίου, Γραφείο Δημάρχου κ. Ιωακείμ Ιωσηφίδη
12. Δήμο Πρεσπών, Γραφείο Δημάρχου κ. Βασ. Τσέπα


Γ. Εσωτερική Διανομή


1. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΔΑ/ΠΔΜ κ. Χ. Κιουρτσίδη
2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α2, Β, Γ, Δ
3. Φάκελος Προσκλήσεων
4. Χρονολογικό Αρχείο

01. ΕΔΑ_ΠΔΜ ΕΠΑΝΑΔ 66-01-02 1η Τροπο (Επιλεξ) 14-08-2014 Σελ. 1/6
[71210/3/20-01-2012]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κοζάνη 19/08/2014
Αρ. Πρωτ.: 4115
Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς
Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Πληροφορίες : Η. Μουρατίδης, Χ. Καραντίνος
Τηλέφωνο : 24610-53948, 24610-53927
Fax : 24610-53969
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Θέμα : 1η Τροποποίηση Ημερομηνίας Λήξης Επιλεξιμότητας Δαπανών της Πρόσκλησης
για την υποβολή προτάσεων «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση
Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας»,
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης»,
του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση»
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
Σχετ. : 1. Υπ. Αριθμ. Πρωτοκ. 932/26-03-2012 ΑΔ 02 Πρόσκληση ΕΔΑ/ΠΔΜ
Απόφαση
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το 1ο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005),
2. Το ΠΔ 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27-06-2011) «περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
3. Το ΠΔ 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/11-11-2011) για το διορισμό Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,
4. Την ΚΥΑ 4014/ΔΙΟΕ 120 (ΦΕΚ 134/Β/09-02-2011) περί της Σύστασης Ειδικής Γραμματείας
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ),
5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.07.2010),
6. Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει κάθε
φορά.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
01. ΕΔΑ_ΠΔΜ ΕΠΑΝΑΔ 66-01-02 1η Τροπο (Επιλεξ) 14-08-2014 Σελ. 2/6
[71210/3/20-01-2012]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7. Το ΠΔ 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239Α' / 27-12-
2010),
8. Την ΚΥΑ 26822/ΕΥΘΥ 1375/17-06-2011 που τροποποιεί την ΚΥΑ 9766/ ΕΥΣ 1120/ 29-02-2008
που αφορά την «Τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 41542/ Γ΄ ΚΠΣ/ 277 ΚΥΑ/ 08-12-2000 (ΦΕΚ
1501/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.
3614/2007 με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, όπως ισχύει σήμερα.
9. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010),
10. Την ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) «Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με την Αρ. Πρωτοκ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-
2009 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009), την Αρ. Πρωτοκ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-06-2010 (ΦΕΚ
1088/Β/19-07-2010) και την με Αρ. Πρωτ. 5058/ΕΥΘΥ 138/05-02-2013 (ΦΕΚ 292/Β/13-02-
2013).
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, όπως ισχύει.
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
14. Το Ν. 4111/2013 και ειδικότερα το άρθρο 21 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών
ΕΣΠΑ» (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013),
15. Την με αριθμό Ε (2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI2007GR6UN5001).
16. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2007/5534/12-11-2007 σχετικά με την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
17. Την με αριθμό 1.16194/οικ.6.3561 (ΦΕΚ 2667/Β/9-11-2011) Απόφαση Εκχώρησης
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού” στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των 13 Περιφερειών της Χώρας.
18. Την με αριθμό 1.5188/οικ.3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20-5-2011) Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της με
αριθμό οικ. 55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
01. ΕΔΑ_ΠΔΜ ΕΠΑΝΑΔ 66-01-02 1η Τροπο (Επιλεξ) 14-08-2014 Σελ. 3/6
[71210/3/20-01-2012]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τη με
αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/ Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του
Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης».
19. Την με αριθμό 2475/οικ.3-33/10.01.2012 (ΦΕΚ 16/Β/11.01.2012) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης
Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για
ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4:
«Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του
Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
20. Την από 29/11/2011 απόφαση (Αρ.19.) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΑΔΑ: 457ΦΛ-ΚΧΑ), με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής
των Πράξεων της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες
των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
Απασχόληση» και επισυνάπτονται στην πρόσκληση.
21. Τα από 04-03-2009 και 06-05-2010 συμπεράσματα της 1ης και 2ης αντίστοιχα, Συνεδρίασης της
Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας.
22. Την με αριθμό 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση που
ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου
2007-2013.
23. Το Νόμο 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 163/Α/21.09.2010), όπως ισχύει
κάθε φορά.
24. Την με αριθμό 3653/ΕΥΘΥ 114 (ΦΕΚ 312/Β/14-02-2012) Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξής Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που ορίζει τις «Ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ’
αποκοπή δήλωσης εμμέσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από
του ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν.
1080/2006.»
25. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ.
01. ΕΔΑ_ΠΔΜ ΕΠΑΝΑΔ 66-01-02 1η Τροπο (Επιλεξ) 14-08-2014 Σελ. 4/6
[71210/3/20-01-2012]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
26. Το με Αρ. Πρωτοκ. 31578/ΕΥΘΥ 1414/20-07-2010 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Οδηγίες
εφαρμογής μέτρων για την επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων των Διαρθρωτικών
Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής».
27. Το με Αρ. Πρωτοκ. 32312/ΕΥΘΥ 1652/21-07-2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Οδηγίες για την
επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013».
28. Το με Αρ. Πρωτοκ. 53322/ΕΥΘΥ 2347/08-12-2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Οδηγίες για την
επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013».
29. Τα συμπεράσματα της Ετήσιας Τεχνικής Συνάντησης 21-22/02/2013 με ΕΕ και ΕΥΣ και
ειδικότερα την αναγκαιότητα επιτάχυνσης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
ΕΣΠΑ 2007-2013.
30. Το υπ. αριθμ. πρωτοκ. 10651/ΕΥΣ 1986/08-03-2013 έγγραφο της ΕΥΣΕΕΠ του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Κατάρτιση
Σχεδίων Δράσης Δαπανών έτους 2013 σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ».
31. Την υπ. αριθμ. πρωτοκ. 36042/ΕΥΣ 4495/20-08-2013 εγκύκλιο της ΕΥΣΕΕΠ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 των
Ε.Π. του ΕΣΠΑ».
32. Το υπ. αριθμ. πρωτοκ. 39935/ΕΥΣ 4785/16-09-2013 έγγραφο της ΕΥΣΕΕΠ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Τεκμηρίωση σκοπιμότητας ένταξης νέας πράξης
στο πλαίσιο των Ε.Π. του ΕΣΠΑ».
33. Την με αριθ. πρωτοκ. 932/26-03-2012 ΑΔ 02 πρόσκληση για υποβολή α) αίτησης - φακέλου
Διαχειριστικής Επάρκειας και β) Αίτησης – πρότασης χρηματοδότησης «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης,
του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»,
συγχρηματοδο-τούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο),
34. Την πορεία υλοποίησης των δράσεων των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
Αποφασίζουμε
1. Την τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των
προτεινόμενων Πράξεων, που ορίζεται στην ενότητα Β.8 της σχετικής πρόσκλησης (σχετ. 1),
στις 31/12/2015.
2. Την κοινοποίηση της παρούσας τροποποίησης στους δυνητικούς δικαιούχους της σχετικής
πρόσκλησης και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pepdym.gr).
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Γεώργιος Κ. Δακής
01. ΕΔΑ_ΠΔΜ ΕΠΑΝΑΔ 66-01-02 1η Τροπο (Επιλεξ) 14-08-2014 Σελ. 5/6
[71210/3/20-01-2012]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πίνακας Αποδεκτών
Α. Για Ενέργεια
 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Γρεβενών «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Καστοριάς «ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κοζάνης «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ»
 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Σερβίων «ΑΓΡΟΣΕΡΒΙΑ»
 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Φλώρινας «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
Β. Για Κοινοποίηση
 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΕΣΠΑ, κ. Γ. Γιαννούση
Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
2. Γεν. Δντή Αναπτ. Προγρ/σμού, Περιφερ. Πολιτικής και Δημ. Επενδύσεων κ. Κ. Κουκολιά
Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
4. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων,
Μητροπόλεως 3, 10557 Αθήνα
5. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης
Νίκης 10, 10180 Αθήνα
6. Αρχή Πιστοποίησης
Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 10558 Αθήνα
 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
Κοραή 4, 105 64, Αθήνα
 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (EΥΣΕΚΤ),
Κοραή 4, 105 64, Αθήνα
 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
1. Γραφείο Περιφερειάρχη κ. Γ. Δακή
2. Γραφείο Γεν. Εκτελεστικής Γραμ. κας. Α. Τσάτσου
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Χ. Ευαγγέλου
4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος κ. Γ. Σβώλη
5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, κ. Γ. Δασταμάνη
Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, Διοικητήριο, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά
6. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Δ. Σαββόπουλου
01. ΕΔΑ_ΠΔΜ ΕΠΑΝΑΔ 66-01-02 1η Τροπο (Επιλεξ) 14-08-2014 Σελ. 6/6
[71210/3/20-01-2012]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διοικητήριο, Τ.Κ. 521 00 Καστοριά
7. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κ. Ι. Σόκουτη
Δημοκρατίας 27 Διοικητήριο, Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη
8. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δ. Ηλιάδη
Πτολεμαίου 1, Διοικητήριο, Τ.Κ. 531 00 Φλώρινα
9. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας κ. Π. Οικονομίδη
10.Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Γρ. Προϊστ. κ. Ζ. Πιτσέλη
11.Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, Γραφείο Δ/ντή κ. Β. Κωτούλα
 Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
1. Δήμο Γρεβενών, Γραφείο Δημάρχου κ. Δημ. Κουπτσίδη
2. Δήμο Δεσκάτης, Γραφείο Δημάρχου κ. Νικ. Μίγκου
3. Δήμο Καστοριάς, Γραφείο Δημάρχου κ. Εμμ. Χατζησυμεωνίδη
4. Δήμο Νεστορίου, Γραφείο Δημάρχου κ. Χρ. Γκοσλιόπουλου
5. Δήμο Ορεστίδος, Γραφείο Δημάρχου κ. Παν. Κεπατσόγλου
6. Δήμο Κοζάνης, Γραφείο Δημάρχου κ. Λάζ. Μαλούτα
7. Δήμο Βοίου, Γραφείο Δημάρχου κα Παν. Ορφανίδου
8. Δήμο Εορδαίας, Γραφείο Δημάρχου κα Παρ. Βρυζίδου
9. Δήμο Σερβίων – Βελβεντού, Γραφείο Δημάρχου κ. Βασ. Κωνσταντόπουλου
10. Δήμο Φλώρινας, Γραφείο Δημάρχου κ. Ιωάννη Βοσκόπουλου
11. Δήμο Αμυνταίου, Γραφείο Δημάρχου κ. Ιωακείμ Ιωσηφίδη
12. Δήμο Πρεσπών, Γραφείο Δημάρχου κ. Βασ. Τσέπα
Γ. Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΔΑ/ΠΔΜ κ. Χ. Κιουρτσίδη
2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α2, Β, Γ, Δ
3. Φάκελος Προσκλήσεων
4. Χρονολογικό Αρχείο