Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού z «Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας και στρατηγικής του έργου ‘Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation’ και ακρωνύμιο GABE» PDF Print E-mail

 

 

 

Κοζάνη, 24.09.2014

Αρ. Πρωτ.: 1938

Αρ. Διακήρυξης: 3/2014

 

 

Πληροφορίες

:

Ιωάννα Μακρή,

Κατερίνα Κούτσιανου

Τηλέφωνο

:

24610 53985, 53996

Fax

:

24610 53991

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.»,
 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α) «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»,
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του ΠΔ 60/2007,
 7. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α’ 204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το Π1/1493/04.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
 8. Τις διατάξεις της αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415Β’) απόφαση για τη «Διαχείριση Συστήματος  και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” »,
 9. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών,
 10. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/04.02.98),

12. Το νομικό πλαίσιο που διέπει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης,

13. Την αριθμ. A2-1.1-139 σύμβαση χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα GABE,

 1. Την αριθμ. πρωτ. 59294/1729/12.06.2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αναθέτει στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας την υλοποίηση του Προγράμματος GABE, καθώς και την αριθμ. 6/2014 απόφαση (Πρακτικό 3/2014) του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος,
 2. Την ανάγκη υλοποίησης του Προγράμματος,
 3. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

 

Την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, συντονισμού, πληροφόρησης και αναπτυξιακής πολιτικής του έργου ‘Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation’ και ακρωνύμιο GABE» στο πλαίσιο του έργου GABE (Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς πόρους (25%) μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι εκατόν τέσσερις χιλιάδες και εξακόσια ευρώ  (104.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η   ημερομηνία   λήξης   της  προθεσμίας  υποβολής  προσφορών  είναι  η 13.11.2014,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 14.11.2014, ημέρα                 Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Η υλοποίηση της πράξης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 20 Μαρτίου 2016.

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά, όπως προβλέπεται στην αναλυτική προκήρυξη. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την προκήρυξη δίδονται στα τηλ. 24610 53985, 24610 53996 φαξ: 24610 53991, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Iωάννα Μακρή και κα Κατερίνα Κούτσιανου, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 50100 Κοζάνη.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και διατίθεται προς ενημέρωση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στις διευθύνσεις:

https://diavgeia.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr, http://pta.pdm.gr/pdm/, www.pepdym.gr και http://www.pdm.gov.gr

 

 

 

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

 

 

 

 

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

με τίτλο:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας και στρατηγικής του έργου

‘Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation’

και ακρωνύμιο GABE»

Προϋπολογισμός:  104.600,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους

 

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοζάνη  Σεπτέμβριος 2014

 

Συνοπτικά Στοιχεία Έργου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

3/2014

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

«Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας και στρατηγικής του έργου ‘Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation’ και ακρωνύμιο GABE»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

GABE (Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation)

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

Περιφερειακό Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV:

72.22.40.00-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα

διαχείρισης   Έργων

72.00.00.00-5 Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς

υπηρεσίες

79.95.00.00-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων

79.80.00.00-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 104.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ERDF – Εθνική Συμμετοχή

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 20/03/2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

13.11.2014 και ώρα 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

14.11.2014 και ώρα 11.00 π.μ.

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 11 guests online