«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε αντικείμενα διαχείρισης-συντονισμού, σχεδίων δράσης & νέων επιχειρηματικών εργαλείων του έργου INACT» PDF Print E-mail

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

Περιοχή Ζ.Ε.Π. 50100 Κοζάνη

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοζάνη, 10.12.2014

Αρ. Πρωτ.: 2639

Αρ. Διακήρυξης:  5/2014

 

Πληροφορίες

:

Κατερίνα Κούτσιανου

Ιωάννα Μακρή,

Τηλέφωνο

:

2461053996, 2461053985

Fax

:

24610 53991

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας


 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.»,
 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α) «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»,
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του ΠΔ 60/2007,
 7. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α’ 204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το Π1/1493/04.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
 8. Τις διατάξεις της αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415Β’) απόφαση για τη «Διαχείριση Συστήματος  και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” »,
 9. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών,
 10. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/04.02.98),

12. Το νομικό πλαίσιο που διέπει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης,

13. Τo αριθμ. A2-1.1-176/01.04.2014 υπογεγραμμένο συμφωνητικό των εταίρων του  Προγράμματος INACT,

 1. Την αριθμ. πρωτ. 59296/1730/12.06.2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αναθέτει στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας την υλοποίηση του Προγράμματος INACT, καθώς και την αριθμ. 7/2014 απόφαση (Πρακτικό 3/2014) του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος,
 2. Την ανάγκη υλοποίησης του Προγράμματος,
 3. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το έργο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε αντικείμενα διαχείρισης-συντονισμού, σχεδίων δράσης & νέων επιχειρηματικών εργαλείων του έργου INACT»

Το ακρωνύμιο INACT προέρχεται από τον πλήρη τίτλο: 'An integrated approach from promoting cross border business and development'

Το παρόν έργο αποτελεί τμήμα του συνολικού εγκεκριμένου διασυνοριακού έργου INACT χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς πόρους (25%) μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου είναι σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά    (42.325,20 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Η   ημερομηνία   λήξης   της  προθεσμίας  υποβολής  προσφορών  είναι  η 29.12.2014,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 30.12.2014, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

Η υλοποίηση της πράξης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2016.

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, όπως προβλέπεται στην αναλυτική προκήρυξη. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την προκήρυξη δίδονται στα τηλ. 2461053996, 2461053985, φαξ: 24610 53991, αρμόδιοι υπάλληλοι κα κα Κατερίνα Κούτσιανου και κα Iωάννα Μακρή, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 50100 Κοζάνη.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και διατίθεται προς ενημέρωση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στις διευθύνσεις:

https://diavgeia.gov.gr,

www.eprocurement.gov.gr,

http://pta.pdm.gr/pdm/ και

http:// www.pepdym.gr

 

Αρχείο Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 24 guests online