Ανάκληση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φ PDF Print E-mail

 

Κοζάνη

12 / 03 / 2015

Αρ. Πρωτ.:

- 1267 -

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : Ψ4Ε17ΛΨ-ΧΦΙ


Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πληροφορίες

:

Α. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνα

:

24613-50909

 

 

Fax

:

24610-53969

 

 

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

Θέμα: Ανάκληση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας».

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 


Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 2690 / 1999 ( ΦΕΚ 45 / Α’ / 09.03.1999 ) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
 2. Το Π.Δ. 4 / 2002 ( ΦΕΚ 3 / Α’ / 14.01.2002 ) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων», εφαρμοζόμενο αναλόγως,
 3. Τη με αριθ. 60630 / ΕΥΣ 5671 / 16.09.2003 Εγκύκλιο Εξειδίκευσης της εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» του ΥΠΟΙΟ,
 4. Τον εγκεκριμένο «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών που εφαρμόζουν το Π.Δ. 4 / 2002» της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ., όπως ισχύει κάθε φορά,
 5. To Π.Δ. 60 / 2007 ( ΦΕΚ 64 / Α’ / 16.03.2007 ) που αφορά στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004 / 18 / ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλογικά και συμπληρωματικά εφαρμοζόμενο,
  1. Το Π.Δ. 118 / 2007 ( Φ.Ε.Κ. 150 / Α’ / 10.07.2007 ), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» αναλογικά και συμπληρωματικά εφαρμοζόμενο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά στο Π.Δ. 4 / 2002,
  2. Τη με αριθ. Ε (2007) 5337 / 26.10.2007 Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013»,
  3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010) και το N. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014),
  4. Το Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 / Α’ / 07.06.2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  5. Τη με αριθ. 51540 / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 ( ΦΕΚ 1856 / Β’ / 26.11.2010 ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον καθορισμό των στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  6. Το ΠΔ 146 / 2010 ( ΦΕΚ 239 / Α' / 27.12.2010 ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
  7. Τη με αριθ. 15470 / ΕΥΣΣΑΑΠ 697 / 07.04.2011 Απόφαση έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013’ για το έτος 2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  8. Την ΚΥΑ 26822 / ΕΥΘΥ 1375 / 17.06.2011 ( ΦΕΚ 1459 / Β΄ / 17.06.2011 ) «Τροποποίηση της με αριθμ. 41542 / Γ΄ ΚΠΣ / 277 ΚΥΑ / 08.12.2000 (ΦΕΚ 1501 / Β΄ / 08.12.2000 ) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614 / 2007,
  9. Το αριθ. 32312 / ΕΥΘΥ 1652 / 21.07.2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  10. Τη με αριθ. 40839 / ΕΥΣ 4684 / 20.09.2011 Απόφαση της ΕΥΣΕΕΠ / Εθνική Αρχή Συντονισμού / Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ του ΥΠΑΑΝ περί Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. ‘Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013’ στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  11. Τη με αριθ. 2154 / 20.06.2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την εγγραφή σε Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
  12. Τη με αριθ. 219 / 21.01.2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για εγγραφή στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
  13. Τη με αριθ. 19944 / ΕΥΣΣΑΑΠ 956 / 09.05.2013 «Απόφαση έγκρισης του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» για το έτος 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  14. Τη με αριθ. 151 / 15.01.2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προετοιμασία της Προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020» και MIS 423757, στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας»,
  15. Τη ΣΑΕΠ 0058 με κωδικό πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00580002,
  16. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της Ελλάδας (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014 – 2020 (κωδ. CCI 2014GR16M8PA001), που εγκρίθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 3542/23.5.2014,
  17. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 (κωδικός CCI 2014GR16M2OP006), που εγκρίθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10180 final/ 18.12.2014,
  18. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Δεκ. 2014),
  19. Τη θεματική αιρεσιμότητα 9 (άρθρο 19 και Παράρτημα ΧΙ του Γενικού Κανονισμού 1303/2013) για την ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας, με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα εξειδίκευσης των περιφερειακής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη με προθεσμία ολοκλήρωσης μέχρι 31/05/2015 (ενότητα 9 του ΕΠ-ΔΠΜ 2014-2020),
  20. Το γεγονός ότι η ύπαρξη περιφερειακής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση και υλοποίηση των δράσεων του θεματικού στόχου 9, που αφορούν στην κοινωνική ένταξη και στην καταπολέμηση της φτώχειας.
  21. To με αριθ. 668 / 09.02.2015 έγγραφο εσωτερικής επικοινωνίας της Μον. Α1 / ΕΔΑ / ΠΔΜ με την Εισήγηση Ανάθεσης σε Εξωτερικό Σύμβουλο του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας»,
  22. To με αριθ. 675 / 09.02.2015 έγγραφο εσωτερικής επικοινωνίας του Προϊσταμένου της ΕΔΑ / ΠΔΜ με την Εισήγηση Ανάθεσης σε Εξωτερικό Σύμβουλο του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας»,
 6. Τη με αριθ. 1008 / 25.02.2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας»,
  1. Τις υποβληθείσες προσφορές, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


την ανάκληση της με αριθ. 1008 / 25.02.2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας», λόγω τροποποίησης όρου της.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν, μπορούν να απευθύνονται στον κ. Φιλιππόπουλο Ανδρέα, τηλ. 24613 50909, (afilippopoulos@mou.gr).

 

 


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

 


Πίνακας Αποδεκτών


Α. Για Ενέργεια

 1. REMACO A.E, Σύμβουλοι Επιχ/σεων & Ανάπτυξης, ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, ΤΚ 151 25 Μαρούσι, Tel: 210 6725966, Fax: 210 6725972, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
 2. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., Συμβουλευτικές & Μελετητικές υπηρεσίες, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, Ακαδημίας 15, ΤΚ 106 71 Αθήνα, Tel: 210 3613991, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
 3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ "ΙΝΝΟΛΑΝΤ ΕΠΕ", Παροχή Συμβουλών σε Οικονομικά, Τεχνικά και Αναπτυξιακά θέματα κ.α., ΜΠΙΜΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πανεπιστημίου 56, ΤΚ 106 78, Αθήνα, Tel: 210 6995053, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Β. Για Κοινοποίηση (χωρίς συνημμένα)

ð  Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

 1. Γεν. Δντή Αναπτ. Προγρ/σμού, Περιφερ. Πολιτικής και Δημ. Επενδύσεων

Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα

 1. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,

Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα

 1. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Μητροπόλεως 3, 10557 Αθήνα
 2. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης

Νίκης 10, 10180 Αθήνα

 1. Αρχή Πιστοποίησης

Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 10558 Αθήνα

ð  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

 1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα

ð  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 1. Περιφερειάρχη κ. Θ. Καρυπίδη
 2. Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας & Εμπορίου
  1. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Γρεβενών
  2. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καστοριάς
  3. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης
  4. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φλώρινας
  5. Εκτελεστικό Γραμματέα
  6. Εντεταλμένο Σύμβουλο ΕΣΠΑ

Γ. Εσωτερική Διανομή

 1. Προϊστάμενος ΕΔΑ/ΠΔΜ
 2. Προϊστάμενοι Μονάδων  Α1, Α2, Β, Γ, Δ
 3. Φάκελος Έργου
 4. Χρονολογικό Αρχείο
 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 23 guests online