Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ PDF Print E-mail

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοζάνη

15 / 09 / 2015

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

- 5409 -

 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

Μέλη Επιτροπής Παραλαβής (με ηλεκτρονική αλληλογραφία)

Πληροφορίες

:

Παναγιώτης Γ. Κοκκινίδης

Τηλέφωνο

:

24613-50956

 

Fax

:

24610-53969

 

E-mail

:

pkokinidis@mou.gr

 

 

Θέμα

:

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον οδηγό διαδικασιών και επιλέξιμων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης Κ.Π.Σ. 2000 – 2006 και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Το Π.Δ. 4 / 2002 ( ΦΕΚ 3 / τ. Α’ / 14 – 01 – 2002 ) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» εφαρμοζόμενο αναλόγως,
 3. Το Ν. 3614 / 2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» ( ΦΕΚ 267 / τ. Α’ / 03 – 12 – 2007 ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840 / 2010 (ΦΕΚ 53 / τ. Α΄ / 31 – 03 – 2010 ) και το N. 4314 / 2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265 / τ. Α’ / 23 – 12 – 2014 ),
 4. Το Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 / τ. Α’ / 07 – 06 – 2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 5. Το αριυ. 31578 / ΕΥΘΥ 1414 / 20 – 07 – 2010 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Οδηγίες εφαρμογής μέτρων για την επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής»,
 6. Το ΠΔ 146 / 2010 ( ΦΕΚ 239 / τ. Α' / 27 – 12 – 2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
 7. Την Υ.Α. 32663 ΕΥΘΥ 323 / 23 – 03 – 2015 (ΦΕΚ 712 / τ. Β΄ / 24 – 04 – 2015 ) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314 / 2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41542 / Γ΄ ΚΠΣ / 277 (ΦΕΚ 1501 / τ. Β΄ / 08 – 12 – 2000 ) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
 8. Το αρ. Πρωτοκ. 32312 / ΕΥΘΥ 1652 / 21 – 07 – 2011 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 – 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 9. Τη με αριθ. 40839 / ΕΥΣ 4684 / 20 – 09 – 2011 απόφαση της ΕΥΣΕΕΠ του ΥΠΑΑΝ «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά» και «Αττική» του ΕΣΠΑ,
 10. Τη με αριθ. 19944 / ΕΥΣΣΑΑΠ 956 / 09 – 05 – 2013 «Απόφαση έγκρισης του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» για το έτος 2013»,
 11. Την αριθ. 5314 / 10 – 09 – 2015 Ανακοίνωση της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ για την κλήρωση επιλογής του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών,
 12. Το αριθ. 5408 / 15 – 09 – 2015 Πρακτικό Κλήρωσης της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ για την επιλογή του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών,
 13. Τις ανάγκες προμήθειας υλικών και λήψης υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ.

αποφασίζει


τη συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής με τους αναπληρωματικούς, αποτελούμενη από:

Πρόεδρος Επιτροπής ορίζεται ο κ. Κιουρτσίδης Χαράλαμπος, Προϊστάμενος της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ με Αναπληρωτή τον κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη, Προϊστάμενο της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ.

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι: κ. Μουρατίδης Ηλίας, Προϊστάμενος της Μον. Α1 της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ, με Αναπληρωτή τον κ. Παπαϊωάννου Ιωάννη, Προϊστάμενο της Μον. Α2 της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ και κ. Καρατζόπουλος Δημήτριος, Στέλεχος της Μονάδας Δ’ της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ με Αναπληρώτρια την κ. Πέκου Μαρία, Στέλεχος της Μονάδας Α2 της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ

Έργο της Επιτροπής θα είναι η οριστική παραλαβή υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ, μετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των υλικών και υπηρεσιών και η σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

Η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής είναι ένα (1) έτος .

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει αναδρομικά από 19.07.2015.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Καταχώρησης Αποφάσεων και Διοικητικών Πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 38 guests online