1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 PDF Print E-mail

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Κοζάνη  19/04/2016

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020,

το οποίο συγχρηματοδοτείται

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες υποψήφιων Αστικών Αρχών:

 

α)  Δημοτικές αρχές,

β)  Δίκτυα Δήμων σε σχήματα/συμπράξεις,

γ)  Εταιρικά σχήματα με επικεφαλής Δημοτική/ές Αρχή/ές,

για την υποβολή Προσχεδίων Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, στο εξής Προσχέδια ΕΣΣΒΑΑ.

Οι Δημοτικές Αρχές ή τα δίκτυα Δήμων αφορούν αστικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.

 

Τα Προσχέδια ΕΣΣΒΑΑ που θα υποβληθούν θα αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών, την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών και την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον.

 

Τα Προσχέδια ΕΣΣΒΑΑ που θα υποβληθούν μπορούν να περιλαμβάνουν δράσεις που εμπίπτουν σε τουλάχιστον τέσσερις (4) από τους ακόλουθους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020:

 

  • ΑΠ - 2:

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

  • ΑΠ - 3:

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

  • ΑΠ - 4:

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

  • ΑΠ - 6:

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

  • ΑΠ - 7:

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

  • ΑΠ - 8:

Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

  • ΑΠ - 9:

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

  • ΑΠ - 10:

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

 

 

Η χρηματοδότηση των Δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ καλύπτεται από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, ενώ δύναται να προβλεφθεί συμμετοχή από τα Τομεακά ΕΠ 2014-2020, καθώς επίσης και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα (Horizon 2020, Life+, εθνικά προγράμματα, κλπ.), κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με μόχλευση άλλων πόρων (π.χ. ιδιωτικών). Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 που διατίθεται για τη χρηματοδότηση των ΕΣΣΒΑΑ ανέρχεται στο ποσό των 41.300.000 €.

 

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από 09/05/2016 μέχρι 30/08/2016. Διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων.

 

Οι προτάσεις σύμφωνα με τα απαιτούμενα έντυπα υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

 

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των Προσχεδίων ΕΣΣΒΑΑ, τη συμπλήρωση των εντύπων και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ηλία Μουρατίδη, τηλ. 24613-50948, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στην κ. Βιργινία Αυγουστινάκη, τηλ. 24613 50954, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και άλλες πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.

 

Αρχεία Πρόσκλησης

 

N 4314_2014_FEKA265

YA 81986_FEK1822_240815

ΕΓΚ 81168_ΕΥΣΣΑ_1796_30-07-2015

ΟΔΗΓ 40134_ΕΥΘΥ_373_12-04-2016


Ειδικά όσον αφορά στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών 20214-2020, αυτό βρίσκεται αναρτημένο, τόσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.espa.gr (Διαδρομή: Αρχική σελίδα > Διαχείριση ΕΣΠΑ > Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου), όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ www.pepdym.gr (Διαδρομή: Αρχική σελίδα > 5η Προγραμματική Περίοδος > Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου).

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 37 guests online