Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη PDF Print E-mail

 

 

Ως Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη (Place ‐ based) ορίζεται  η αντιμετώπιση των προβλημάτων και διερεύνηση των τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων των διαφορετικών περιοχών (υπο‐περιφερειακές, δια‐περιφερειακές, αστικές, αστικές‐αγροτικές, λειτουργικές), με συνδυασμό των διαφορετικών παρεμβάσεων, μετά από πρωτοβουλία των τοπικών δυνάμεων και στόχο την πολυ‐επίπεδη διακυβέρνηση.

Τα Επιχειρησιακά Σχέδια Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) αποτελούν ένα από τα τρία εργαλεία που επελέγησαν για την προώθηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στη χώρα μας. Τα άλλα εργαλεία είναι η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση - ΟΧΕ και η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων‐ ΤΑΠΤΟΚ/CLLDs

Κύρια στοιχεία μιας Στρατηγικής Αστικής Ανάπτυξης αποτελούν η συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των δράσεων υλοποίησης της Στρατηγικής, η τοπική αντιπροσωπευτική συμμετοχή/εταιρικότητα σε όλα τα στάδια της εφαρμογής του ΕΣΣΒΑΑ (από την ανάπτυξη της στρατηγικής στην υλοποίηση και την διακυβέρνηση) και η χρηματοδοτική υποστήριξη από τα ΕΔΕΤ, ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής που μπορούν να συμπληρωθούν από το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, άλλες Πρωτοβουλίες, εθνικούς και ίδιους πόρους, καθώς και με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΠ στις επιλέξιμες αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα εφαρμοστούν Επιχειρησιακά Σχέδια Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ), με σκοπό:

 • την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής,
 • την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών,
 • την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης μέσω της αναζωογόνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών και
 • την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον.

Η παραπάνω στόχευση υποδηλώνεται από τις ακόλουθες ανάγκες:

 • αναζωογόνηση της οικονομίας των αστικών περιοχών,
 • ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,
 • αντιμετώπιση ζητημάτων περιβαλλοντικής υποβάθμισης των αστικών περιοχών.

Ως μέσα υλοποίησης προκρίνονται:

 • η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
 • η προώθηση της καινοτομίας και η διασύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης,
 • η ανάπτυξη δομών κοινωνικής προστασίας αλλά και οικονομίας με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών,
 • η δημιουργία υποδομών και χώρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

 

 1. Α. Θεσμικό πλαίσιο


Διαχείριση – Έλεγχος – Εφαρμογή


 • Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για τη «Διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» - Άρθρο 13, παρ. 7α
 • Υπουργική απόφαση 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015 του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για το Σύστημα Διαχείρισης με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς, Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων»

 

Β. Διαδικασία κατάρτισης των ΕΣΣΒΑΑ»

 

 

 1. Γ. Εγκεκριμένα ΕΣΣΒΑΑ

 

Τελικά Επιχειρησιακά Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ)


 1. ΕΣΣΒΑΑ Γρεβενών
 2. ΕΣΣΒΑΑ Καστοριάς
 3. ΕΣΣΒΑΑ Κοζάνης
 4. ΕΣΣΒΑΑ Πτολεμαίδας
 5. ΕΣΣΒΑΑ Φλώρινας