Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Α.Π. 8998/ 30-12-2015 (ΟΠΣ 1244) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 PDF Print E-mail

 

 

Κοζάνη

28.04.2016

Αρ. Πρωτ.:

1646


 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ : ΩΠΧΔ7ΠΨ-ΔΞ0

 

 


Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

Πληροφορίες

:

Χαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης

Τηλέφωνο

:

24613-50903

Fax

:

24613-50969

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Νόμο 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265/ τ.Α΄/23-12-2014) με θέμα: ‘’ «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 − 2020» ,
  2. Τη με αρ. 81986/Ε.Υ.Θ.Υ.712/31.07.2015 (Φ.Ε.Κ. 1822/τ. Β΄/ 24.08.2015) με θέμα: «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020, Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς, Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» και ειδικότερα το άρθρο 43 αυτής.
  3. Τη με αρ. πρωτ. 8998/30-12-2015 (ΟΠΣ 1244) Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6: ‘’Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6.1: ‘’Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις’’, για την Δράση «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)»,
  4. Το με αρ. πρωτ. 1353/11.04.2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΔΜ), με θέμα: ‘’ Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Εξωτερικό δίκτυο και αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων Χαραυγής και πόλης Κοζάνης», με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5000466 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»
  5. Τη με αρ. πρωτ. 21187/21.04.2016 (αρ. πρωτ. 1574/22.04.2016 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΔΜ ) ένσταση επί της απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: : «Εξωτερικό δίκτυο και αντλιοστάσια αποχέτευσης ακαθάρτων Χαραυγής και πόλης Κοζάνης», με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5000466 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
  1. Τo με αρ. πρωτ. 12078/EΥΘΥ/1150/25-11-2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΑ στο πλαίσιο του στόχου: Επενδύσεις στην
  2. Ανάπτυξη και την Απασχόληση»,

Αποφασίζουμε


Συγκροτούμε επιτροπή αξιολόγησης της ένστασης, που υποβλήθηκε στο στάδιο Α’: ‘’Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης’’ των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. . 8998/30-12-2015 (ΟΠΣ 1244) Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6: ‘’Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6.1: ‘’Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις’’, για την Δράση «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)», ως εξής :

 

1.            Μόσχος Ν. Δημήτριο, Στέλεχος της Μονάδας Α1, ως Πρόεδρο

2.            Ιωάννη Α. Γκούβα, Στέλεχος Μονάδας Β1, ως μέλος

3.            Βασίλη Ν. Γκούτζιο, Στέλεχος Μονάδας Α1, ως μέλος

 

Η επιτροπή καλείται να παραδώσει στον Προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το αποτέλεσμα της εξέτασης το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 16.05.2016.

 

 

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ

 

 

 

Χαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

Πληροφορίες

:

Χαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης

Τηλέφωνο

:

24613-50903

Fax

:

24613-50969

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 39 guests online