ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ (MIS 5000131) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ» και Κωδικό ΟΠΣ 5000131.

 

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

Κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφών στο οικόπεδο όπου πρόκειται να ανεγερθούν τα 4 κτίρια της Πανεπιστημιούπολης (και παρότι κατά τη φάση σύνταξης της μελέτης, συντάγχθηκε γεωτεχνική έρευνα - όπως άλλωστε μνημονεύεται και στην πράξη 338/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου - η οποία συνοδευόταν και από γεωφυσικές διασκοπήσεις από τις οποίες δεν προέκυπτε η ύπαρξη πιθανών καρστικών κενών - εγκοίλων ή σπηλαιώσεων) σε βάθη από 8 έως και 12 μέτρα από τη στάθμη του φυσικού εδάφους αποκαλύφθηκαν καρστικά κενά (έγκοιλα). Τα έγκοιλα αυτά και προκειμένου για την ασφάλεια των κτιρίων, πρέπει να καλυφθούν με τσιμεντενέματα για την αποφυγή μελλοντικών καθιζήσεων. Οι εν λόγω εργασίες πρόκειται να εκτελεστούν με Συμπληρωματική Σύμβαση (για την οποία έχει εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την πράξη 338/2018, ενώ η ΕΑΑΔΗΣΥ απείχε από την έκφραση άποψης σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 1085/16.03.2018 έγγραφο της) η οποία εισέρχεται με το υποέργο 8 (μη επιλέξιμου π/υ 2.499.720,27€ με ΦΠΑ). Όσον αφορά την επέκταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης της πράξης, αυτό έρχεται ως φυσική συνέπεια του χρόνου που απαιτήθηκε για την αντιμετώπιση και επίλυση του ανωτέρω προβλήματος. Τέλος, όσον αφορά τη μείωση του π/υ του υποέργου 1 (ώστε ο συνολικός π/υ της πράξης να διαμορφωθεί στα 30.000.00,00€), γίνεται για διαχειριστικούς λόγους.