Πρόσκληση εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 PDF Print E-mail

 

 

 

Κοζάνη

24.06.2016

Αρ. Πρωτ.

2556

 

 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πληροφορίες

:

Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνα

:

24613-50909

Fax

:

24610-53969

-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 1. το Π.Δ. 4/2002, (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002), «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης
  και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων», εφαρμοζόμενο αναλόγως,
 2. το Ν. 3614/2007 για τη «Διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 για την «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 και άλλες διατάξεις,
 3. το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010),
 4. το Π.Δ. 146 / 23.12.2010 (ΦΕΚ 239/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
 5. τη με αριθμ. 90 / 03.06.2014 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την «Ανακήρυξη του επιτυχόντα και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών, των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων των εκλογών της 18. 05. 2014 και των επαναληπτικών της 25. 05.2014»,
 6. το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (κωδικός CCI 2014GR16M2OP006), που εγκρίθηκε με την Απόφαση Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10180 final/ 18.12.2014,
 7. το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) για τη «Διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014 − 2020»,
 8. την Υ.Α. 32663 ΕΥΘΥ 323 / 23.03.2015 (ΦΕΚ 712/Β/24.04.2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41542 / Γ΄ ΚΠΣ / 277 (ΦΕΚ 1501/Β/08.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
 9. την Απόφαση της 1ης/23.06.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας που αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Προγράμματος,
 10. τη με αριθ. 81986 ΕΥΘΥ 712 / 31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υ.Α. «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
 11. το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014–2020, όπως εγκρίθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2015 από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και αναρτήθηκε στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ»,
 12. τη με αριθ. 677 / 18.02.2016 Απόφαση έγκρισης προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής (Υποπρόγραμμα Α΄ - Συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 (ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020), έτους 2016,
 13. τη με αριθ. 18709 / ΕΥΣΣΑ 413 / 24.02.2016 (ΦΕΚ 449/Β/24.02.2016) Υ.Α. «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας»,
 14. την ανάγκη να δημιουργηθεί εκ μέρους της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ Κατάλογος Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων

 

ΚΑΛΕΙ


τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που πληρούν τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. 18709 / ΕΥΣΣΑ 413 / 24.02.2016 (ΦΕΚ 449/Β/24.02.2016) Υ.Α. «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιοποιηθεί στο www.pepdym.gr και θα παραµείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31.12.2023.

1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι αρμοδιότητές της (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ) καθορίζονται με το Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς το σκοπό της κάλυψης ενδεχόμενων αναγκών υλοποίησης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι 31.12.2023, η ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ δύναται να αναθέσει δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στην κατηγορία ΤΥΕ:

Β.2. Εκπόνηση μελετών − εμπειρογνωμοσυνών − ερευνών
Β.3. Υπηρεσίες Συμβούλων - Β.3.1. Σύμβουλοι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι δαπάνες για τις επιμέρους αναθέσεις και συμβάσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των κατωτέρω περιγραφόμενων διαδικασιών επιλογής θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό των έργων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ που εντάσσονται στο Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (Άξονες Προτεραιότητας: 12 & 13) .

 

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ


Στον Κατάλογο μπορεί να ενταχθεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν ενασχόληση και αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε τομείς τεχνικών μελετών, έργων και υπηρεσιών, διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, νομικής υποστήριξης και εν γένει θεμάτων συναφών με τους τομείς δραστηριοποίησης ή τους τομείς που σχετίζονται με την επίτευξη των σκοπών της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ.

Από την εγγραφή στον Κατάλογο αποκλείονται αιτούντες:

 • Για τους οποίους υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 • Για τους οποίους υπάρχει καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Που έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους).
 • Για τους οποίους έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.
 • Που δεν έχουν εκπληρώσει τις από το νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Περαιτέρω, για την εγγραφή στον Κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν:

Ι. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους,

ΙΙ. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητές τους και ιδίως αναφορικά με:

 • Την εμπειρία τους στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών ΤΥΕ,
 • Το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.),
 • Την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας (όπου υπάρχει).

ΙΙΙ. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού προσώπου αναφορικά με το ύψος του κύκλου εργασιών τους.

Η ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ μπορεί να επιβεβαιώσει με όποιο μέσο κρίνει πρόσφορο την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

Για την καταχώριση στον Κατάλογο απαιτείται:

Α.  Υποβολή Αίτησης Εγγραφής, σύμφωνα με το ενδεικτικό σχέδιο του Παραρτήματος Ι,

Β.  Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ,

Γ.  Υποβολή συμπληρωμένου του συνημμένου στην παρούσα μηχανογραφημένου δελτίου καταγραφής, που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες καθώς και την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του αιτούντος, σύμφωνα με τα στοιχεία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας. Το υπόδειγμα δελτίου διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ www.pepdym.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα που ήταν εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ε∆Α/ΠΔΜ, ο οποίος έληξε στις 31.12.2015, εφόσον επιθυµούν την εγγραφή τους στο Κατάλογο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020, απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση, µε συνηµµένα ΜΟΝΟ τα στοιχεία της αρχικής αίτησης που έχουν τροποποιηθεί.

Έντυπη υποβολή των ανωτέρω (σε 1 αντίτυπο) γίνεται στη διεύθυνση:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΖΕΠ, 50 100 Κοζάνη

Με την ένδειξη «Κατάλογος Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων»

Αιτήσεις για καταχώρηση στον Κατάλογο ή για τροποποιήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 31.12.2023. Η ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ μπορεί να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους ενδιαφερόμενους Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (www.pepdym.gr).

H συγκέντρωση των φακέλων αίτησης θα διενεργείται από τη Μονάδα Γ΄ «Οργάνωσης & Υποστήριξης» της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ. Οι υποψηφιότητες για ένταξη στον Κατάλογο θα εξετάζονται περιοδικά από τη διαρκή επιτροπή διαχείρισης του Καταλόγου της ΕΥ∆ΕΠ/ΠΔΜ. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι Αιτήσεις Εγγραφής, στις οποίες θα περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες (δεδοµένων των στοιχείων που ζητούνται κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα). Η Επιτροπή θα συντάσσει σχετική εισήγηση προς τον Περιφερειάρχη, ο οποίος θα λαµβάνει την απόφαση για την ένταξη ή µη του ενδιαφερόμενου στον Κατάλογο. Η Μονάδα Γ΄, κατόπιν των σχετικών Αποφάσεων του Περιφερειάρχη, θα δημιουργήσει και θα επικαιροποιεί συστηματικά και σε συνεχή βάση, για τις ενέργειες ΤΥΕ του άρθρου 11 του ΠΔ 4/2002, έναν Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων προς την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν με την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ και θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 18709 / ΕΥΣΣΑ 413 / 24.02.2016 (ΦΕΚ 449/Β/24.02.2016) Υ.Α. «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».

Για την εγγραφή στον Κατάλογο και για τις ενδεχόμενες μεταβολές των στοιχείων, στα οποία βασίζεται η εγγραφή, εκδίδεται Βεβαίωση από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποστέλλεται στους αιτούντες.


3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ


Για κάθε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Ανδρέα Ι. Φιλιππόπουλο, τηλ. 24613  50909, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης

 

Αρχείο Πρόσκλησης

Κοζάνη

24.06.2016

Αρ. Πρωτ.

2556

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 37 guests online