Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Τεχνική Συνάντηση διερεύνησης συμμετοχής στο Δίκτυο Εμπλεκομένων Μερών (Stakeholders) για την υλοποίηση του έργου Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation με ακρωνύμιο SKILLS+ και κωδικ PDF Print E-mail

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.)

Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη

Κοζάνη, 24/06/2016

Αρ. Πρωτ. : 932

Tμήμα                     :

Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης

και Υλοποίησης Προγραμμάτων

Μακρή  Ιωάννα

Κούτσιανου Αικατερίνη

Κιουρτσίδης Χαράλαμπος

24610-53985,24610-53996,  

24613-50903

24610-53991

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Πληροφορίες           :

Τηλέφωνο

ΦΑΞ :

Ε-mail :

 

 

ΘΕΜΑ  :

:

Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Τεχνική Συνάντηση διερεύνησης συμμετοχής στο Δίκτυο Εμπλεκομένων Μερών (Stakeholders) για την υλοποίηση του έργου Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation με ακρωνύμιο SKILLS+ και κωδικό PGI00088 του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe

 

Μέσω της Λευκής Βίβλου[1] για τη διακυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί μία διαδικασία λήψης αποφάσεων που ξεκινά από τη βάση προς τα πάνω (bottom-up) και όχι μια διαδικασία που επιβάλλεται από πάνω προς τα κάτω (top down),  σε στενή συνεργασία με όλους τους παράγοντες στις περιφέρειες. Ειδικότερα[2] τα Κράτη-Μέλη προωθούν τη συμμετοχή των αρμόδιων αστικών και δημόσιων φορέων, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, καθώς και των εταίρων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, μη κυβερνητικών εταίρων και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εκπόνηση συμφώνων εταιρικής σχέσης και τη σύνταξη εκθέσεων προόδου σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων κλπ.

Καθώς οι τοπικές και περιφερειακές αρχές καλούνται να επιτελέσουν έναν πολυσύνθετο και πολύπλευρο ρόλο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, η συμμετοχική διαδικασία στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή πολιτικών, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, ενώ οι ευρωπαίοι πολίτες που  επιθυμούν να αποκαλούνται «ενεργοί πολίτες», οφείλουν πρωτίστως να ενημερώνονται σε ότι αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και τα τοπικά ζητήματα της κοινωνίας τους. Η  προσχώρηση των πολιτών στη τοπική διαδικασία[3] διασφαλίζει ότι οι πολιτικές χαράσσονται και υλοποιούνται στο πλέον ενδεδειγμένο επίπεδο διακυβέρνησης, καθιστώντας κύρια την έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η οποία συνεπάγεται την αμοιβαία ευθύνη των επιμέρους επιπέδων διακυβέρνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε στη γνώση σας, το φυσικό αντικείμενο του έργου   Supporting knowledge capacity in ICT among SME to engage in growth and innovation του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe και πλήθος πληροφοριών που σχετίζονται με την υλοποίηση του.

[1] Λευκή Βίβλος για τη Διακυβέρνηση στο διαδικτυακό τόπο http:eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:110109, ημερομηνία προσπέλασης   08/06/2016

[1] Κανονισμός ΕΕ αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, άρθρο 5,  σελ 341-342 στο διαδικτυακό τόπο:

https://www.espa.gr/elibrary/EC1303_common_20122013_L347.pdf, ημερομηνία προσπέλασης  08/06/2016

 

Γενικές πληροφορίες


Τίτλος του Προγράμματος: Στήριξη της ικανότητας γνώσης μεταξύ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων πάνω στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, με στόχο την συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και στην καινοτομία

 

Ακρωνύμιο: SKILLS+


Επικεφαλής Εταίρος: Ministry for Regional Development and Transport of Saxony – Anhalt (Γερμανία)

 

Ειδικός Στόχος: 2.1 Βελτίωση των πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ

 

Διάρκεια του Έργου:

1η Φάση - Διάρκεια: 36 Μήνες Έναρξη: 01/04/2016 - Λήξη: 31/03/2019

2η Φάση - Διάρκεια: 24 Μήνες Έναρξη: 01/04/2019 - Λήξη: 31/03/2021

Σύνολο Μηνών: 60

 

Περίληψη του Προγράμματος


Το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει το πρόγραμμα


Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει σημαντικό ψηφιακό κενό ανάμεσα στον αστικό ιστό και την υπόλοιπη περιφέρεια, καθώς οι ευρυζωνικές συνδέσεις γίνονται διαθέσιμες με πολύ αργούς ρυθμούς στις τελευταίες και ιδιαίτερα στις ορεινές – αγροτικές περιοχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση πολλών εκκρεμοτήτων σε ψηφιακές δράσεις στις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές, θέτοντας σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητά τους και κατά συνέπεια τις απολύτως αναγκαίες θέσεις εργασίας σε περιοχές που συχνά πλήττονται από δημογραφικές αλλαγές.

Τα σύγχρονα προγράμματα τα οποία προωθούν την απορρόφηση των ΤΠΕ από τις μικρές επιχειρήσεις αδυνατούν συνήθως να αντιμετωπίσουν αυτό το ψηφιακό κενό, καθώς είναι σχεδιασμένα σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ΜΜΕ των αγροτικών περιοχών.

 

Ο γενικός στόχος του προγράμματος


Το πρόγραμμα SKILLS+ στοχεύει στη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής, είτε δίνοντας προτεραιότητα στις εξειδικευμένες αναπτυξιακές ανάγκες των ορεινών απομακρυσμένων περιοχών, είτε προτείνοντας συμπληρωματικά μέτρα για την αύξηση των ποσοστών των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων προς όφελος των αγροτικών περιοχών.

Ο κύριος στόχος του εν λόγω έργου είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ κυρίως των αγροτικών περιοχών (εκτός αστικών κέντρων) μέσω της προώθησης της αφομοίωσης και ενσωμάτωσης σύγχρονων εργαλείων ΤΠΕ στην καθημερινότητα μιας επιχείρησης.

 

Τα εξερχόμενα του προγράμματος


Τα μέτρα που προσδιορίζονται στα Σχέδια Δράσης που θα αναπτυχθούν σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες / περιφέρειες στοχεύουν στην αύξηση της χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμη για τις μικρές επιχειρήσεις των αγροτικών περιοχών και στην περιαστική ανάπτυξη. Τα περιφερειακά σχέδια θα εκπονηθούν σε συνεργασία με τους κατά τόπους εμπλεκόμενους στο έργο, καθώς θα γίνουν αποδεκτά και θα εγκριθούν επισήμως από τις νόμιμες αρμόδιες αρχές.

Τα Περιφερειακά (χωρικά) Σχέδια Δράσης  αποτελούν τα κύρια εξερχόμενα του έργου SKILLS+. Πριν από την εκπόνησή τους θα προηγηθεί μία διαδικασία διαπεριφερειακής μάθησης, η οποία περιλαμβάνει τρία ειδικά σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων καθώς και συνθετικές διαδικασίες αξιολόγησης των 11 ευρωπαϊκών περιοχών (κυρίως σε θέματα ΤΠΕ – επιχειρηματικότητας) που συμμετέχουν στο έργο. Αυτές οι πολυεπίπεδες ενέργειες θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό των επί τόπου καλών πρακτικών, όπως και μιας αποτελεσματικής προσέγγισης των σχετικών περιφερειακών πολιτικών. Σ’ αυτή τη διαδικασία θα υποστηριχθούν και θα ενδυναμωθούν, οι ικανότητες γνώσης της αξιοποίησης σύγχρονων ΤΠΕ προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων όλων των εταίρων της πρότασης, αλλά και των τοπικών εμπλεκόμενων στο πρόγραμμα μερών.

Η υιοθετούμενη καινοτόμα μεθοδολογία της πρότασης SKILLS+ επιτρέπει και στους 12 εταίρους διαφορετικών χωρών να συμμετέχουν σε μία γόνιμη και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών καθοδηγούμενη από τον επικεφαλής εταίρο.

 

 

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός


Programme funding

National Contributions

Total budget

 

Amount

Funding rate (%)

Public co-financing

Private co-financing

Total co-financing

ERDF

1.781.164,00

84.45%

318.556,50

9.331,50

327.888,00

Total eligible to ERDF

2.109.052,00

Norway

176.500,00

50.00 %

176.500,00

0.00

176.500,00

Total Norway

353.000,00

INTERREG Europe

1.957.664,00

79.51 %

495.056,50

9.331,50

504.388,00

Total INTERREG Europe

2.462.052,00

 

 

 

 

 

 

Other funding

0.00

 

 

 

 

 

 

Grand Total

2.462.052,00

Εταίροι του προγράμματος

Οργανισμός

Χώρα

LP

Ministry for Regional Development and Transport of Saxony Anhalt

Γερμανία

P2

Kainuun Etu Ltd.

Φινλανδία

P3

Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia

Λετονία

P4

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ελλάδα

P5

Malopolska Regional Development Agency

Πολωνία

P6

SørTrøndelag County Authority

Νορβηγία

P7

Zadar County Rural Development Agency

Κροατία

P8

Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI)

Βουλγαρία

P9

Castilla y Leon Regional Government Regional Ministry for Culture and Tourism

Ισπανία

P10

Pannon Novum West Transdanubian Regional Innovation Nonprofit Ltd.

Ουγγαρία

P11

University of Latvia

Λετονία

P12

Technical University of Ostrava

Τσεχία

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Οι συνθήκες συμμετοχής στο Πρόγραμμα

 

Πολιτικές και χωρικό πλαίσιο - Εργαλείο Πολιτικής 4 (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)


  1. Ορισμός και Περιεχόμενο

Το επιλεχθέν εργαλείο πολιτικής της ΠΔΜ περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας της περιόδου 2014-2020:

 

Άξονας 3: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας θα προετοιμάσουν ένα Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τα διαρθρωτικά ταμεία του ΠΕΠ ως προς τον Άξονα 3, που θα συνδυάζει τους στόχους του προγράμματος και ειδικότερα:

  • Να μεταφέρει τις πρακτικές των εταίρων στον προσδιορισμό των πολιτικών συνδυάζοντας Χρηματοδοτικά Εργαλεία – ΧΕ που θεσπίζονται σε επίπεδο ένωσης
  • Να δημιουργήσει δυνατότητες ως το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εργαλείου πολιτικής στην ΠΔΜ, που θα συνδυάζει τους πόρους από το ΕΤΠΑ και θα στοχεύει στην βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης ειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και με την συνδρομή στην υλοποίηση από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΑ) επιδιώκει τη βελτίωση των εργαλείων χάραξης και υλοποίησης πολιτικής μέσω υιοθέτησης των μέτρων εκείνων που θα προσδιοριστούν στα προτεινόμενα από τις ένδεκα χώρες Σχέδια Δράσης, τα οποία μέτρα θα κατευθύνουν τη χρηματοδοτικές ροές σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις των αγροτικών και περιαστικών περιοχών της περιφέρειάς μας.

Η χρηματοδότηση διαλαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα απορρόφησης των Τεχνολογικών και Επικοινωνιών Πληροφορικής, τη δημιουργία ενός προηγμένου και καινοτόμου περιβάλλοντος, από κοινωνική και τεχνολογική άποψη, το οποίο να αποτελείται από γρήγορες συνδέσεις με το Διαδίκτυο και κατάλληλες δικτυακές υποδομές για την ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών καθώς η γενικευμένη συμμετοχή στην  Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί αδιαμφισβήτητα εγγύηση σοβαρής ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην εναρκτήρια Ενημερωτική Τεχνική Συνάντηση διερεύνησης συμμετοχής σας στο Δίκτυο των Εμπλεκομένων Μερών & να διατυπώσετε στη συνέχεια εγγράφως τις προτάσεις σας για το φυσικό αντικείμενο του έργου & την πρόθεση συμμετοχή σας στο εν λόγω Δίκτυο.

 

Η Τεχνική Συνάντηση θα λάβει χώρα την 4η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00 στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, αίθουσα Συνεδριάσεων Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 2ος Όροφος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 29 guests online