Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών Προγράμματος Interreg Europe/FINERPOL» PDF Print E-mail

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιοχή Ζ.Ε.Π. 50100 Κοζάνη

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Κοζάνη, 28.06.2016

Αρ. Πρωτ.: 945

 

Αρ. Προκήρυξης: 2/2016

 

 

Τμήμα

:

Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης

και Υλοποίησης Προγραμμάτων

Πληροφορίες

:

Μακρή Ιωάννα, Κατερίνα Κούτσιανου

Τηλέφωνο

:

24610 53985, 53996

Fax

:

24610 53991

E-mail

:

i.makri@pdm.gov.gr , kkoutsianou@yahoo.gr

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας


Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α’ 90/13.06.1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.»,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
3. Τις διατάξεις του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
4. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α’ 204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το Π1/1493/04.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»,
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις  του ΠΔ 60/2007,

9. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,

10. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

11. Το νομικό πλαίσιο που διέπει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης,

12. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β)  (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,

13. Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe,

14. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών,

15. Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με αριθ. απόφασης C(2014)10180 της 18/12/2014,

16. Tο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Αpplication Form), το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης Διαρθρωτικών Πόρων ΕΤΠΑ, σε εναρμόνιση με το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 & της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Δυτικής Μακεδονίας 2014 -2020,

17. Την από 02.05.2016 έγκριση του έργου Financial instruments for Energy Renovation Policies με ακρωνύμιο FINERPOL και κωδικό PGI01361  του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe από την Εκτελεστική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe,
18. Την  αριθμ. 52326/1400/21.04.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αναθέτει στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης την υλοποίηση του έργου Financial instruments for Energy Renovation Policies με ακρωνύμιο FINERPOL και κωδικό PGI01361  του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe καθώς και την αριθμ. 4/2016 απόφαση  (Πρακτικό 2/2016) (ΑΔΑ : 750ΗΚΧΨ-ΜΞ8) του Δ.Σ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Έργου,

19. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου,

20. Τον προϋπολογισμό του έργου


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το έργο «Σύμβουλος  Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών Προγράμματος  Interreg Europe/FINERPOL»

 

Το παρόν έργο αποτελεί τμήμα του συνολικού εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe / Financial instruments for Energy Renovation Policies με ακρωνύμιο FINERPOL και κωδικό PGI01361. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται στο ποσό των 167.615,00 € εκ των οποίων το 85% προέρχεται από το ΕΤΠΑ ήτοι ποσό 142.472,75 € και το 15% από  εθνική χρηματοδότηση ήτοι ποσό 25.142,25 €. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 4 έτη αρχής γενομένης από 01.04.2016 και λήξη την 31.03.2020.

 

Ο προϋπολογισμός του παρόντος τμήματος του έργου είναι σαράντα πέντε χιλιάδες οχτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (45.806,45 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η   ημερομηνία   λήξης   της  προθεσμίας  υποβολής  προσφορών  είναι  η 12η Ιουλίου 2016, η  η 201201 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 13η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

 

Η υλοποίηση της πράξης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31.03.2020.

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, όπως προβλέπεται στην αναλυτική προκήρυξη.

 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

 

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την προκήρυξη  στα τηλ. 2461053985, 2461053996, φαξ: 24610 53991, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Μακρή Ιωάννα, και κ. Κατερίνα Κούτσιανου, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 50100 Κοζάνη.

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και διατίθεται προς ενημέρωση, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις διευθύνσεις:

 

https://diavgeia.gov.gr,

www.eprocurement.gov.gr,

http://pta.pdm.gr,

www.pepdym.gr

 

Αρχείο Προκήρυξης

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.


Θεόδωρος Καρυπίδης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α’ 90/13.06.1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.»,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

3. Τις διατάξεις του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,

4. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Α’ 204) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το Π1/1493/04.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07(ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»,

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις  του ΠΔ 60/2007,

9. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,

10. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

11. Το νομικό πλαίσιο που διέπει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης,

12. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β)  (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,

13. Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe,

14. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών,

15. Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με αριθ. απόφασης C(2014)10180 της 18/12/2014,

16. Tο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Αpplication Form), το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης Διαρθρωτικών Πόρων ΕΤΠΑ, σε εναρμόνιση με το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 & της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Δυτικής Μακεδονίας 2014 -2020,

17. Την από 02.05.2016 έγκριση του έργου Financial instruments for Energy Renovation Policies με ακρωνύμιο FINERPOL και κωδικό PGI01361  του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe από την Εκτελεστική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe,

18. Την  αριθμ. 52326/1400/21.04.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αναθέτει στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης την υλοποίηση του έργου Financial instruments for Energy Renovation Policies με ακρωνύμιο FINERPOL και κωδικό PGI01361  του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe καθώς και την αριθμ. 4/2016 απόφαση  (Πρακτικό 2/2016) (ΑΔΑ : 750ΗΚΧΨ-ΜΞ8) του Δ.Σ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποδέχεται την υλοποίηση του εν λόγω Έργου,

19. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου,

20. Τον προϋπολογισμό του έργου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το έργο «Σύμβουλος  Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών Προγράμματος  Interreg Europe/FINERPOL»

Το παρόν έργο αποτελεί τμήμα του συνολικού εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe / Financial instruments for Energy Renovation Policies με ακρωνύμιο FINERPOL και κωδικό PGI01361. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται στο ποσό των 167.615,00 € εκ των οποίων το 85% προέρχεται από το ΕΤΠΑ ήτοι ποσό 142.472,75 € και το 15% από  εθνική χρηματοδότηση ήτοι ποσό 25.142,25 €. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 4 έτη αρχής γενομένης από 01.04.2016 και λήξη την 31.03.2020.

Ο προϋπολογισμός του παρόντος τμήματος του έργου είναι σαράντα πέντε χιλιάδες οχτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (45.806,45 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η   ημερομηνία   λήξης   της  προθεσμίας  υποβολής  προσφορών  είναι  η 12η Ιουλίου 2016, η  η 201201 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 13η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η υλοποίηση της πράξης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 31.03.2020.

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, όπως προβλέπεται στην αναλυτική προκήρυξη.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και αναλύεται στην προκήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την προκήρυξη  στα τηλ. 2461053985, 2461053996, φαξ: 24610 53991, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Μακρή Ιωάννα, και κ. Κατερίνα Κούτσιανου, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 50100 Κοζάνη.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και διατίθεται προς ενημέρωση, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις διευθύνσεις:

https://diavgeia.gov.gr,

www.eprocurement.gov.gr,

http://pta.pdm.gr,

www.pepdym.gr

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 42 guests online