Πρόσκληση για συμμετοχή σε Τεχνική Συνάντηση για εξέταση συμμετοχής στο Δίκτυο των Εμπλεκομένων Μερών (stakeholders) για την υλοποίηση του έργου Supporting eco-innovations towards international markets με ακρωνύμιο SUPER και κωδικό PGI00014 του Ευρωπαϊκού PDF Print E-mail

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.)


Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη

Κοζάνη, 28.06.2016

Αρ. Πρωτ. :953

Tμήμα               :

Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης

και Υλοποίησης Προγραμμάτων

Χαράλαμπος Κιουρτσίδης

Αικατερίνη Κούτσιανου

Δήμητρα Ασλανίδου

24610-50903, 24610-53992,53996

24610 53991

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Πληροφορίες     :

Τηλέφωνο         :

Fax :

Ε-mail :

 

 

ΘΕΜΑ  :

:

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Τεχνική Συνάντηση για εξέταση συμμετοχής στο Δίκτυο των Εμπλεκομένων Μερών (stakeholders) για την υλοποίηση του έργου Supporting eco-innovations towards international markets με ακρωνύμιο SUPER και κωδικό PGI00014 του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe

 

 

Γενικές πληροφορίες του Προγράμματος

Τίτλος του Προγράμματος: Στήριξη των οικο-καινοτομιών στις διεθνείς αγορές (Supporting eco-innovations towards international markets)

Ακρωνύμιο: SUPER

Επικεφαλής Εταίρος: Νομαρχία του Έστεργκετλάντ, Σουηδία (Östergötland, Sweden)

Ειδικός Στόχος Interreg Europe: 1.2. Βελτίωση παρεχόμενων πολιτικών καινοτομίας

Διάρκεια του Έργου:

1η Φάση - Διάρκεια: 36 Μήνες Έναρξη: 01/04/2016 - Λήξη: 31/03/2019

2η Φάση - Διάρκεια: 24 Μήνες Έναρξη: 01/04/2019 - Λήξη: 31/03/2021

Σύνολο Μηνών: 60


Περίληψη του Προγράμματος


To πρόγραμμα SUPER στοχεύει στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών ((Environmentally Sustainable Innovations / ESIs) από τις ΜΜΕ. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχουσες περιφέρειες θα πρέπει να εργαστούν περισσότερο για να αναπτύξουν μοντέλα, όπως το μοντέλο στήριξης της  συνεργατικής επιχειρηματικότητας, όπου θα πρέπει να εστιάζει σε μέτρα για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και τον τρόπο που αυτές μπορούν να εμπλακούν σε μία Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Εξαγωγική Αγορά ((Environmentally Driven Business Development / EDEM). Οι περιφέρειες θα εργάζονται παράλληλα από κοινού με την αλυσίδα υποστήριξης του προγράμματος και σε στενή αλληλεπίδραση με τις ίδιες τις ΜΜΕ.

Παράλληλα εντοπίζεται και η ανάγκη δημιουργίας ενός διεθνούς δικτύου επαφών σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας στα θέματα αυτά μεταξύ των δημόσιων φορέων και των ιδιωτών, με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών για την Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Επιχειρηματική Ανάπτυξη ((Environmentally Driven Business Development / EDBD) των ΜΜΕ. Η Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Επιχειρηματική Ανάπτυξη (EDBD) είναι καθοριστικής σημασίας: ο σκοπός της είναι ανάπτυξη των ΜΜΕ μέσω της ενσωμάτωσης μιας περιβαλλοντικής διάστασης στη χρήση της τεχνολογίας, στις επιχειρηματικές συμφωνίες και στις διεθνείς αγορές, δηλαδή η ενσωματωμένη περιβαλλοντική διάσταση να αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Ως τέτοια, η Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Επιχειρηματική Ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει μόνο τις Καθαρές Τεχνολογίες, αλλά περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη προϊόντων σε διαφορετικά επιχειρηματικά πεδία που χρησιμοποιούν μία περιβαλλοντικά φιλική προσέγγιση.

Το κενό εφαρμογής πολιτικής στο οποίο θα προσπαθήσει να καλύψει το πρόγραμμα SUPER είναι το ενδιάμεσο επίπεδο/περιφερειακή στήριξη για την Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Επιχειρηματική Ανάπτυξη/Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Ανάπτυξη Πολιτικών με μία προσέγγιση μάθησης που στοχεύει καθαρά στις ανάγκες των ΜΜΕ και που περιλαμβάνει μια στενή αλληλεπίδραση μεταξύ των δημόσιων αρμοδίων αρχών, των ακαδημαϊκών φορέων και των ΜΜΕ. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή α: στην κατανόηση των προαπαιτούμενων συνθηκών για την στήριξη των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) στις ΜΜΕ και β: στην ανάπτυξη μίας Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενης Εξαγωγικής Αγοράς (EDEM).

Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος

Programme funding

National Contributions

Total budget

 

Amount

Funding rate (%)

Public co-financing

Private co-financing

Total co-financing

ERDF

1.402.962,60

83.65 %

217.535,40

56,754.00

274.289,40

Total eligible to ERDF

1.667,252,.00

Norway

0.00

0.00 %

0.00

0.00

0.00

Total Norway

0.00

INTERREG Europe

1.409.962,60

83.65 %

216,933.15

56,754.00

274.289,40

Total INTERREG Europe

1.667.252,00

 

 

 

 

 

 

Other funding

0.00

 

 

 

 

 

 

Grand Total

1.667,252,00

Εταίροι του Προγράμματος

LP County Administrative board of Östergötland, P2 Linköping University, P3 Vaeksthus Zealand, P4 Murcia Business Innovation Centre (BIC Murcia), P5 Province of Utrecht, P6 Podlaska Regional Development Foundation, P7 Tipperary County Council, P8 Managing Authority of Regional Operational Programme of Western Macedonia Region, P9 Vidzeme Planning Region, P10 Lithuanian Innovation Centre

Γενικός στόχος του Προγράμματος

Ο στόχος του Προγράμματος είναι: η ανάπτυξη, βελτίωση και υιοθέτηση περιφερειακών πολιτικών που θα στηρίζουν την τόνωση του διεθνούς εμπορίου των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) και των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) των ΜΜΕ, η καλύτερη στήριξη των δομών - μηχανισμών που υποστηρίζουν την σχετική επιχειρηματική ωριμότητα της κάθε  περιφέρειας, η οποία θα οδηγήσει με τη σειρά της στη βελτίωση των συνθηκών στις εξαγωγές των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) και κατά συνέπεια στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σχετιζόμενων ΜΜΕ. Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών, μεθόδους συγκριτικής αξιολόγησης και ανάλυση των αναγκών και των ευκαιριών - προκλήσεων.

Ειδικός στόχος – Προτεραιότητα στην οποία θα συνεισφέρει το Πρόγραμμα SUPER:

Βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως σε προγράμματα που αφορούν επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση και κατά περίπτωση προγράμματα που υποστηρίζουν επενδύσεις στην καινοτομία με την υποστήριξη δομών – μηχανισμών υποστήριξης στην περιφερειακή αλυσίδα καινοτομίας (αποκλειστικά σε τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης).

Επισκόπηση των αναμενόμενων εξερχομένων & αποτελεσμάτων σε εταιρικό επίπεδο

Η πλειοψηφία των εταίρων επέλεξαν την εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης που θα εκπονηθούν, μέσα στο πλαίσιο χρηματοδότησης των Διαρθρωτικών Ταμείων κατά τη Φάση 2 του προγράμματος. Ο στόχος που αποτελεί ταυτόχρονα και αποστολή του προγράμματος, είναι να επηρεάσει και να προτείνει μια αλλαγή στη διαχείριση των μέσων πολιτικής και της εφαρμογής των εργαλείων πολιτικής. Επίσης να μπορέσει να αποδειχθεί ότι οι οικολογικές καινοτομίες οδηγούν πράγματι σε εμπορεύσιμα προϊόντα, που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των περιφερειών των εταίρων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.  Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τις φιλικά δραστηριοποιούμενες προς το περιβάλλον ΜΜΕ να είναι πιο επιτυχημένες ως εταιρείες με αιχμή τη διεθνοποίηση τους, ενώ  και τα προϊόντα τους να είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον.

Τα κύρια εξερχόμενα του Προγράμματος είναι:

  • Νέες επενδύσεις οικολογικής καινοτομίας των ΜΜΕ με την συγχρηματοδότηση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ
  • Πολιτικές και περιφερειακά συστήματα υποστήριξης (δομές – μηχανισμοί) που βοηθούν στην μεγαλύτερη αφομοίωση των περιβαλλοντικά βιώσιμων καινοτομιών από τις ΜΜΕ και ως εκ τούτου, σε  μεγαλύτερο ποσοστό εμπορευματοποίησης των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων
  • Αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ που εργάζονται πάνω σε προϊόντα οικολογικής καινοτομίας

Σε κάθε εξεταζόμενη περιφέρεια δημιουργείται υποχρεωτικά σύμφωνα με την εγκεκριμένη αίτηση ένα Δίκτυο Εμπλεκομένων Μερών για να παρέχει συμβουλές και αναπληροφόρηση και για να εντοπίσει «συμμάχους» στην προώθηση των αλλαγών στις πολιτικές.

 

Με βάση τα προηγούμενα σας προσκαλούμε σε εναρκτήρια Ενημερωτική Τεχνική Συνάντηση για εκτενέστερη παρουσίαση του έργου & εν συνεχεία τη διερεύνηση συμμετοχής σας στο Δίκτυο των Εμπλεκομένων Μερών. Θα θέλαμε αμέσως μετά τη Συνάντηση να διατυπώσετε εγγράφως τις προτάσεις σας σχετικά με το αντικείμενο του έργου & την πρόθεση συμμετοχής σας στο εν λόγω Δίκτυο όπως και να μας αποστείλετε υλικό που σχετίζεται με το αντικείμενο αυτό και που εκτιμάτε πως θα είναι χρήσιμο στη διαδικασία υλοποίησης του.

Η Τεχνική Συνάντηση θα λάβει χώρα την 5η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μμ στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, αίθουσα Συνεδριάσεων Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας, 2ος όροφος.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 33 guests online