Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας PDF Print E-mail

 

 

 

 

 

Κοζάνη

13.07.2016

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

2884

 

Ταχ. Δ/νση

:

ΖΕΠ Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

50100

 

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πληροφορίες

:

Λουϊζα Ε. Κούτλου

Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνο

:

(24613) - 50900-2

(24613) - 50909

 

Fax

:

(24610) - 53969

 

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Θέμα

:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Υ.Δ.Ε.Π. / Π.Δ.Μ.), προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο τομέα ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614 / 2007 (ΦΕΚ 267 / τ. Α’ / 03.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3840 / 2010 (ΦΕΚ 53 / τ. Α’ / 31.03.2010), του άρθρου 1 παρ. 6 εδ. α του Ν. 4128 / 2013, την αριθ. 15154 / ΕΥΘΥ 271 / 08.04.2013 ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού, καθώς και τα άρθρα 34 έως και 39 του Ν. 4314 / 2014 (ΦΕΚ 265 / τ. Α’  / 23.12.2014) ως ισχύουν,

Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει:

 1. Το Ν. 2860 / 2000 (ΦΕΚ 251 / τ. Α’ / 14.11.2000) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Το Ν. 3614 / 2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ 267 / τ. Α’ / 03.12.2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Της ΚΥΑ 15624 / ΕΥΣ 1893 / 08.04.2008, (ΦΕΚ 604 / τ. Β’ / 08.04.2008) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 332 / Γ’ ΚΠΣ 305 / 05.01.2001 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 109 / τ. Β’ / 15.02.2001) με θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης» και η Κ.Υ.Α. αριθ. 331 / Γ’ ΚΠΣ 306 / 05.01.2001 (ΦΕΚ 109 / τ. Β’ / 15.02.2001) με θέμα: «Διαδικασία Αξιολόγησης για το προσωπικό του αρ. 7 παρ. 2α του Ν. 2860 / 2000 και η Κ.Υ.Α. αριθμ. 333 / Γ’ ΚΠΣ 307 / 05.01.2001 «Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης»,
 4. Το Ν. 3840 / 2010 (ΦΕΚ 53 / τ. Α’ / 31.03.2010), και του άρθρου 1 παρ. 6 εδ. α του Ν. 4128 / 2013, όπως επίσης την αριθ. 15154 / ΕΥΘΥ 271 / 08.04.2013 ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού,
 5. Το άρθρο 186 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / τ. Α’ / 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 6. Την ΥΑ 28172 / ΕΥΘΥ 1210 / 30.06.2010 (ΦΕΚ 1058 / τ. Β’ / 13.07.2010), με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 165 / Γ΄ ΚΠΣ / 303 (ΦΕΚ 3 / τ. Β΄ / 05.01.2001) «Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2α του Ν. 2860 / 2000 στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας»,
 7. Το Ν. 3861 / 08.07.2010 (ΦΕΚ 112 / τ. Α’ / 13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
 8. Την αριθμ. 90 / 03.06.2014 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την «Ανακήρυξη του επιτυχόντα και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών, των τακτικών και αναπληρωματικών περιφερειακών Συμβούλων  των εκλογών της  18.05.2014 και των επαναληπτικών της 25.05.2014»,
 9. Τα άρθρα 34 έως και 39 του Ν. 4314 / 2014 (ΦΕΚ 265 / τ. Α’  / 23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 − 2020», ως ισχύουν,

10. Την ΥΑ 58147 / ΕΥΘΥ 575 / 01.06.2016 (ΦΕΚ 1762 / τ. Β’ / 16.06.2016), με την οποία τροποποιείται η Υ.Α. 32663 ΕΥΘΥ 323 / 23.03.2015 (ΦΕΚ 712 / τ. Β΄ / 24.04.2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314 / 2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41542 / Γ΄ ΚΠΣ / 277 (ΦΕΚ 1501 / τ. Β΄ / 08.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,

11. Το στελεχιακό δυναμικό της Υπηρεσίας και το εν ισχύ οργανόγραμμά της.

 

Η προς πλήρωση θέση είναι μια ( 1 ) και αναλύεται ως ακολούθως:

¨    Μία ( 1 ) θέση ΤΕ Μηχανικών, με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης έργων ΚΠΣ – ΕΣΠΑ,

Για τη στελέχωση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. / Π.Δ.Μ. θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860 / 2000 (ΦΕΚ 251 / τ. Α’ / 14.11.2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν.3614 / 2007 (ΦΕΚ 267 / τ. Α’ / 03.12.2007), του Ν. 3840 / 2010 (ΦΕΚ 53 / τ. Α’ / 31.03.2010), του άρθρου 1 παρ. 6 εδ. α του Ν. 4128 / 2013, την αριθ. 15154 / ΕΥΘΥ 271 / 08.04.2013 ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού, καθώς και τα άρθρα 34 έως και 39 του Ν. 4314 / 2014 (ΦΕΚ 265 / τ. Α’  / 23.12.2014) ως ισχύουν.

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. / Π.Δ.Μ.  δύναται να αποσπαστεί ανθρώπινο δυναμικό για τέσσερα ( 4 ) έτη με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4314 / 2014, ως ισχύει.

Οι υποψήφιοι για τη στελέχωση πρέπει να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της με αριθμ. 28172 / ΕΥΘΥ 1210 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 165 / Γ΄ΚΠΣ 303 (ΦΕΚ 3 / τ. Β’ / 05 – 01 – 2001) για τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται η αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860 / 2000 στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1058 /τ. Β’ / 13 – 07 – 2010).

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την εν ισχύ νομοθεσία, η μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα αποσπαστούν στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π. / Π.Δ.Μ.  βαρύνει το φορέα προέλευσής τους.

Η έδρα της Υπηρεσίας είναι η Κοζάνη (Διοικητήριο Ζ.Ε.Π. Κοζάνης).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, 2ος όροφος, 50100 Κοζάνη, μέχρι 16.08.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ., τα παρακάτω:

1.      Αίτηση Υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα),

2.      Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα) με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά,

3.      Βεβαίωση / πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να φαίνονται τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή πειθαρχικές διαδικασίες σε εκκρεμότητα. Το Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών των μονίμων υπαλλήλων των ­Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ­­., θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία προέλευσης του/της υπαλλήλου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ­ΔΙΑ­ΔΠ / Α / 17854 / 10.07.2007 (ΦΕΚ 1171 / τ. Β΄ / 11.07.2007) Κ.Υ.Α «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων και αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». Οι υπάλληλοι των Κρατικών Ν.Π.Ι.­Δ.. και Δ..Ε.Κ.Ο. θα προσκομίσουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών μαζί με βεβαίωση από την υπηρεσία τους, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το νομικό πρόσωπο στο οποίο απασχολούνται δεν είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο και ότι το ­Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού του κεφαλαίου (εγκύκλιος ΔΙ.Π.ΙΔ.Δ / Β. 18. 21 / 775 / οικ. 34663 / 21.12.2007 του Υπουργείου Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Μ.

Δεκτές γίνονται οι αιτήσεις που υποβάλλονται και μέσω:

 • ΕΛΤΑ
 • Εταιριών Ταχυμεταφορών
 • Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων

Όσες Αιτήσεις υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν μόνον εάν φτάσουν στα γραφεία της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. / Π.Δ.Μ.  μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Μ. πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

Οι φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του αιτούντος καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

 

Αίτηση

«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για στελέχωση Ε.Υ.Δ.Ε.Π. / Π.Δ.Μ.»

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη (2ος Όροφος)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αίτησης: 16.08.2016

«Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία»

 

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Στέλεχος της Μονάδας Γ’, κ. Λουϊζα Ε. Κούτλου (24613 50900, κατά τις ώρες 09:30 - 14:30).

 

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά υποδείγματα και η με αριθ. 28172 / ΕΥΘΥ 1210 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 165 / Γ΄ΚΠΣ 303 (ΦΕΚ 3 / τ. Β’ / 05.01.2001) για τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται η αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2Α του Ν. 2860/2000 στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1058 / τ.Β’ / 13.07.2010) βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα: http://www. pepdym.gr.


Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλους τους υπάλληλους των υπηρεσιών ευθύνης σας.

 

Αρχεία Πρoκύρηξης

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 23 guests online