ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΥΠΕΡΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΚΑΛΑΜΩΝΕΣ) ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (MIS 5001595) PDF Print E-mail

Αρχείο Ένταξης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΥΠΕΡΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΚΑΛΑΜΩΝΕΣ) ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5001595.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

Επικαιροποίηση ως προς το χρονοδιάγραμμα και ως προς το οικονομικό αντικείμενο βάσει της υπογραφείσας σύμβασης.

 

2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΥΠΕΡΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΚΑΛΑΜΩΝΕΣ) ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5001595.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

O  Ως προς το χρονοδιάγραμμα της πράξης και συγκεκριμένα μετατοπίζεται η ημερομηνία λήξης της πράξης από 15.10.2019 σε 30.06.2020. Παράλληλα επικαιροποιούνται τα λοιπά στοιχεία του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ετήσια κατανομή πίστωσης).