"ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΗΣΟΥ" (MIS 5000493) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

 

1η τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού»

 

2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΗΣΟΥ» και Κωδικό ΟΠΣ 5000493.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και του προϋπολογισμού της πράξης λόγω υπογραφής σύμβασης του 1ου υποέργου.

 

3η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΗΣΟΥ» και Κωδικό ΟΠΣ 5000493.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

Την προσθήκη δικαιούχου / εταίρου για το υποέργο 2 και αλλαγή του τίτλου του υποέργου 2, την προσθήκη νέου δείκτη αποτελέσματος Τ2023 και την τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης της πράξης ( που εκ παραδρομής δηλώθηκε λανθασμένα στην προηγούμενη τροποποίηση).