"ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ" (MIS 5002255) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ" με  (MIS 5002255)

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ  30-06-2019 ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Π/Υ.

 

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ" με  (MIS 5002255)

Η τροποποίηση αφορά την παράταση διάρκειας των πράξεων για επιπλέον τρία (3) έτη, μέχρι 30-06-2022 και την αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού.