"ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ - ΚΗΦΗ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ" (MIS 5002273) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ - ΚΗΦΗ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ" με (MIS 5002273)

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ 30-06-2019 ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Π/Υ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.

 

2η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ - ΚΗΦΗ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ" με (MIS 5002273)

Η τροποποίηση αφορά την παράταση διάρκειας των πράξεων για επιπλέον τρία (3) έτη, μέχρι 30-06-2022 και την αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού.