“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ” (MIS 5000828 ) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5000828.

 

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται:

1. οι διαδικασίες δημοπράτησης του Υποέργου ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο 2018,

2. η νομική δέσμευση (υπογραφή της σχετικής σύμβασης) με την Ανάδοχο Εταιρεία έγινε την 31/01/2018 και

3. η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι δέκα οκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (δώδεκα μήνες (12) μήνες για την παράδοση και έξι (06) μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος), η ημερομηνία λήξης της νομικής δέσμευσης είναι η 31η Ιουλίου 2019, που υπερβαίνει την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της Πράξης 14-06-2019.