"ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ" (MIS 5000772) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

 

2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» και Κωδικό ΟΠΣ 5000772.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

O  Εκ παραδρομής, κατά την 1η τροποποίηση της ΑΕΠ (προσθήκη υποέργου (3ου) ΔΕΔΔΗΕ και μείωση π/υ υποέργου 1 κατά 10.000,00€), συμπληρώθηκε το ΦΠΑ του υποέργου 3 ως επιλέξιμο. Συνεπώς η παρούσα 2η τροποποίηση αφορά την καταγραφή του ΦΠΑ του υποέργου 3 "ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ" ως μη επιλέξιμου. Έτσι, για το υποέργο (3ο) με τίτλο: "ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ" και προϋπολογισμό 10.769,28€ ( 8.684,90€ + Φ.Π.Α. 24%), το επιλέξιμο ποσό θα είναι 8.684,90€ και το μη επιλέξιμο 2.084,38€. Για το 1ο υποέργο υπάρχει αίτημα παράτασης έως 30.06.2019, ενώ η πράξη έχει διάρκεια έως 14.06.2019. Συνεπώς υπάρχει εύλογη μετακίνηση του χρόνου λήξης της πράξης (έως 31.12.2019) προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι πληρωμές.

 

3ης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» και Κωδικό ΟΠΣ 5000772.

H παρούσα 3η τροποποίηση αφορά την μετατόπιση του χρόνου λήξης της πράξης κατά 1 χρόνο, ήτοι έως 31.12.2020. Καθώς έχει ήδη ληφθεί η αρ. 173/2019 απόφαση της Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας του 1ου υποέργου έως 28/02/2020 (ενώ η πράξη σύμφωνα με την 2η τροποποίηση απόφασης ένταξης, έληγε στις 31.12.2019), προκειμένου να διευθετηθούν τα όσα αναφέρονται στο υπ. αρ. πρωτ. 76163/19-07-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ - Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης (έκθεση ΕΣΠΕΛ), είναι απαραίτητο να παραταθεί ο χρόνος λήξης της πράξης. Επιπλέον, πέραν των διευθετήσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαιτείται παράταση του χρόνου λήξης της πράξης τόσο για ολοκλήρωση των πληρωμών και την οικονομική τακτοποίηση του έργου, όσο και για την ολοκλήρωση της πράξης.