"ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ" (MIS 5000772) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ

 

2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» και Κωδικό ΟΠΣ 5000772.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

O  Εκ παραδρομής, κατά την 1η τροποποίηση της ΑΕΠ (προσθήκη υποέργου (3ου) ΔΕΔΔΗΕ και μείωση π/υ υποέργου 1 κατά 10.000,00€), συμπληρώθηκε το ΦΠΑ του υποέργου 3 ως επιλέξιμο. Συνεπώς η παρούσα 2η τροποποίηση αφορά την καταγραφή του ΦΠΑ του υποέργου 3 "ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ" ως μη επιλέξιμου. Έτσι, για το υποέργο (3ο) με τίτλο: "ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ" και προϋπολογισμό 10.769,28€ ( 8.684,90€ + Φ.Π.Α. 24%), το επιλέξιμο ποσό θα είναι 8.684,90€ και το μη επιλέξιμο 2.084,38€. Για το 1ο υποέργο υπάρχει αίτημα παράτασης έως 30.06.2019, ενώ η πράξη έχει διάρκεια έως 14.06.2019. Συνεπώς υπάρχει εύλογη μετακίνηση του χρόνου λήξης της πράξης (έως 31.12.2019) προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι πληρωμές.