"ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ" (MIS 5000605) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

 

τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5000605.


Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

O  Η σύμβαση υπογράφηκε στις 24-6-2019 με διάρκεια 28 εβδομάδες και συνεπώς η λήξη της (23-01-2020) είναι μεταγενέστερη της λήξης της πράξης (14-07-2019). Επιπροσθέτως δίνεται και ένα επιπλέον χρονικό διάστημα για τυχόν παρατάσεις (λήξη πράξης στις 30-06-2021).