"ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" (MIS 5002086) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤΈΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"» και Κωδικό ΟΠΣ 5002086.


Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:


Προσθήκη 2 νέων υποέργων στην πράξη. Τα νέα υποέργα θα περιλαμβάνουν την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο" και την Προμήθεια και Εγκατάσταση Πιεστικού Συγκροτήματος (Π/Σ) για την κάλυψη των αναγκών της νέας πτέρυγας. Επιπλέον, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της πράξης από 30.05.2018 σε 30.06.2020, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα δύο νέα υποέργα.