Συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΥ∆ΕΠ/ΠΔΜ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι οποίες εντάσσονται στο Ε.Π. «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020», των Αξόνων Προτεραιότητας «12 ‘Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ’» και «13 ‘Τεχνική Β PDF Print E-mail

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Κοζάνη

20.12.2016

Αρ. Πρωτ.:

6576

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

50 100

 

Μέλη Επιτροπής

Πληροφορίες

:

Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνα

:

24613-50909

 

Κοιν.

Fax

:

24610-53969

 

Χρονολογικό αρχείο

E-mail

:

afilippopoulos This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Θέμα

:

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

 1. Τη με αριθ. 677 / 18.02.2016 Απόφαση έγκρισης προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής ( Υποπρόγραμμα Α’ – Συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 ( Ε.Π. ΠΔΜ 2014 – 2020 ) έτους
  2016,
 2. Τη με αριθ. 18709 / ΕΥΣΣΑ 413 / 19.02.2016 Υ.Α. ( ΦΕΚ 449 / Β’ / 24.02.2016 ) για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τη με αριθ. 2556 / 24.06.2016 Πρόσκληση εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020,
 4. Τις Πράξεις, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020», των Αξόνων Προτεραιότητας «12 ‘Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ’» και «13 ‘Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ’», στα Πεδία Παρέμβασης: «121 ‘Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση’», «122 ‘Αξιολόγηση και μελέτες’» και «123 ‘Πληροφόρηση και επικοινωνία’»,
 5. Τις Προτάσεις, στο πλαίσιο των σχετικών εισηγήσεων ανάθεσης Εξωτερικών Υπηρεσιών σε Σύμβουλους Τεχνικής Υποστήριξης από το εγκεκριμένο Μητρώο Συμβούλων της ΕΥΔΕΠ/ ΠΔΜ),
 6. Τη με αριθ. 6485 / 16.12.2016 ανακοίνωση της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ για τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης επιλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών από την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΥ∆ΕΠ/ΠΔΜ,
 7. Το με αριθ. 6575 / 20.12.2016 πρακτικό κλήρωσης των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΥ∆ΕΠ/ΠΔΜ, στο πλαίσιο της με αριθ. 6485 / 16.12.2016 ανακοίνωσης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ,
 8. Τις ανάγκες εφαρμογής, παρακολούθησης, διαχείρισης και αξιολόγησης του Ε.Π. «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020»

 

 

Αποφασίζει


 1. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΥ∆ΕΠ/ΠΔΜ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι οποίες εντάσσονται στο Ε.Π. «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020», των Αξόνων Προτεραιότητας «12 ‘Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ’» και «13 ‘Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ’», και στα Πεδία Παρέμβασης: «121 ‘Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση’», «122 ‘Αξιολόγηση και μελέτες’» και «123 ‘Πληροφόρηση και επικοινωνία’»:

 

Πρόεδρος:            κ.   Ανδρέας Φιλιππόπουλος – Στέλεχος Μον. Γ ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ με Αναπληρωτή:    κ.            Λουΐζα Κούτλου – Στέλεχος Μον. Γ ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ

Μέλη:                      κ.   Δημήτριος Καρατζόπουλος – Στέλεχος Μον. Γ ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ με Αναπληρωτή:                κ.  Ηλίας Σαμαράς – Στέλεχος Μον. Γ ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ και

κ.   Ευτυχία Ιωαννίδου – Στέλεχος Μον. Γ ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ -χρέη Γραμματέα- με Αναπληρωτή:       κ.   Ευστάθιος Μουρατίδης – Στέλεχος Μον. Α1 ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ.


 1. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η παραλαβή, αποσφράγιση, αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι οποίες εντάσσονται στο Ε.Π. «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020», των Αξόνων Προτεραιότητας «12 ‘Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ’» και «13 ‘Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ’», και στα Πεδία Παρέμβασης: «121 ‘Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση’», «122 ‘Αξιολόγηση και μελέτες’» και «123 ‘Πληροφόρηση και επικοινωνία’».
 2. Η Επιτροπή συντάσσει τα σχετικά Πρακτικά και εισηγείται προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 30 guests online