"ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ" (MIS 5003962) PDF Print E-mail

 

2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» και Κωδικό ΟΠΣ 5003962.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

O  Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης.

 

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» και Κωδικό ΟΠΣ 5003962.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

O  Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

 

Αρχείο Απόφασης