Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης επιλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών PDF Print E-mail

 

 

 

 

Κοζάνη

19.01.2017

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

121

 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

Πληροφορίες

:

Γραφείο Προϊσταμένου

Τηλέφωνο

:

24613-50903

 

Fax

:

24610-53969

 

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ) θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης επιλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών από την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, στο πλαίσιο της με αριθ. 4917 / 18.10.2016 εισήγησης του Προϊσταμένου της Μονάδας Α1 / ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ, με θέμα: «Εισήγηση Ανάθεσης σε Εξωτερικό Σύμβουλο της εκπόνησης μελέτης εξειδίκευσης και εφαρμογής των επενδυτικών προτεραιοτήτων του προγράμματος, με τίτλο «Μελέτη Περιφερειακού Σχεδίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Δημοσίων Κτιρίων και τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για τη βέλτιστη επιλογή δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» και της εισήγησης του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕΠ / ΠΔΜ όπως επίσης της Έγκρισης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 24.01.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, στην Αίθουσα Συσκέψεων της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ.

Στην κλήρωση μετέχουν τα αρμόδια στελέχη και οι Προϊστάμενοι της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ που πληρούν τις προϋποθέσεις από το Νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω Επιτροπή.

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024 / 2011 ( ΦΕΚ 226 / τ. Α’ / 27.10.2011 ), όπως εξειδικεύεται με την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ.18 / οικ. 21526 / 04.11.2011 εγκύκλιο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ www.pepdym.gr


 

Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ

 

Χαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 41 guests online