2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 PDF Print E-mail

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Κοζάνη  02/02/2017

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020,

το οποίο συγχρηματοδοτείται

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τις Αστικές Αρχές των οποίων τα Προσχέδια επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της Φάσης Α' - Επιλογής Προσχεδίων ΕΣΣΒΑΑ και συγκεκριμένα:

  • το Δήμο Γρεβενών
  • το Εταιρικό Σχήμα ΕΣΣΒΑΑ πόλης Καστοριάς
  • το Δήμο Φλώρινας
  • το Δήμο Κοζάνης
  • το Δήμο Εορδαίας,

για την υποβολή Τελικών Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση αφορά στη Β' Φάση - Τελικού ΕΣΣΒΑΑ.


Τα τελικά ΕΣΣΒΑΑ που θα υποβληθούν θα αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την αποκατάσταση του οικονομικού τους ιστού και τη λειτουργία τους ως μοχλών ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών, την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών και την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον.

Η χρηματοδότηση των Δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ καλύπτεται από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, ενώ δύναται να προβλεφθεί συμμετοχή από τα Τομεακά ΕΠ 2014-2020, καθώς επίσης και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα (Horizon 2020, Life+, εθνικά προγράμματα, κλπ.), κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με μόχλευση άλλων πόρων (π.χ. ιδιωτικών). Η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 που διατίθεται για τη χρηματοδότηση των ΕΣΣΒΑΑ ανέρχεται στο ποσό των 41.300.000 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από 15/06/2017 μέχρι 15/07/2017. Διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων.

Οι προτάσεις, σύμφωνα με τα απαιτούμενα έντυπα, υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των Προσχεδίων ΕΣΣΒΑΑ, τη συμπλήρωση των εντύπων και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ηλία Μουρατίδη, τηλ. 24613-50948, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στην κα. Βιργινία Αυγουστινάκη, τηλ. 24613-50954, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και άλλες πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.

Ειδικά όσον αφορά στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών 2014-2020, αυτό βρίσκεται αναρτημένο, τόσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.espa.gr (Διαδρομή: Αρχική σελίδα > Διαχείριση ΕΣΠΑ > Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου), όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ www.pepdym.gr (Διαδρομή: Αρχική σελίδα > 5η Προγραμματική Περίοδος > Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου).

 

Αρχεία Πρόσκλησης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 44 guests online