«Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας» Print E-mail

 

 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας
μονίμου ή ιδιωτικού δικαίου από Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου
δημόσιου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) όπως ισχύει
και με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007), τις διατάξεις
του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) καθώς και το αρθ.6 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-
15 για την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4314/2014).
Όσοι επιλεγούν, θα προταθούν να τοποθετηθούν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ με μετακίνηση ή απόσπαση
για πέντε (05) έτη, με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 καθώς και του άρθρου 38 του Ν. 4314/2014.
Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:
υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/ Οικονομολόγοι, με γνώσεις ή εμπειρία
λογιστικής
διοικητικοί υπάλληλοι ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Ενστάσεις επί της επιλογής δεν γίνονται δεκτές.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στην ΚΥΑ 17817/28-11-2008 ( ΦΕΚ
2514/Β/10-12-2008) με θέμα «Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού
που μετακινείται ή αποσπάται και στελεχώνει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων
Εκπαιδευτικών Δράσεων», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 47903/EΥΘΥ 495 Απόφαση (ΦΕΚ 1406/
τ.Β΄/19-05-2016) και ισχύει.

 


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ Γ’
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ. Κ. – Πόλη : 151 80, Μαρούσι
Ιστοσελίδα : www.epiteliki.minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σπηλιά Πηνελόπη
Τηλέφωνο : 210 344 2461
Φαξ : 210 344 2153
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Μαρούσι, 07-02-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 475


ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


2
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές οποτεδήποτε υπάρξει ενδιαφέρον και με σειρά
προτεραιότητας, έως ότου καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις της υπηρεσίας μας.
Οι εν λόγω αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας είτε στην
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.κ.: 15180 Μαρούσι
Γραφείο 1031, 1ος όροφος
είτε ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση της υπηρεσίας μας:
www.epiteliki.minedu.gov.gr
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με:
Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα
Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.
(επισυνάπτονται υποδείγματα)
Οι ενδιαφερόμενοι θα αποσπαστούν/μετακινηθούν στην υπηρεσία μας αφού αξιολογηθούν θετικά από την
Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν e-mail στις διευθύνσεις:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . είτε να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Γραμματείας
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ : 210-3442461 και ώρες 07:00π.μ. έως 15:00 μ.μ.
Η παρούσα καθώς και τα υποδείγματα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας:


www.epiteliki.minedu.gov.gr


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 47 guests online