"ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ" (MIS 5003067) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ" με Κωδικό ΟΠΣ 5003067

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ.