"ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ)" (MIS 5002978) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ)" με Κωδικό ΟΠΣ 5002978

 

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ.