"ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" (MIS 5003752) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

 

1ης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5003752.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

Αντικείμενο τροποποίησης αποτελεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης. Συγκεκριμένα τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα της πράξης σύμφωνα με τις συναφθείσες συμβάσεις (ΑΔΑΜ 19SYMV004484215 2019-02-19, 19SYMV004484403 2019-02-19) και την αναμενόμενη πορεία υλοποίησης της πράξης. Ταυτόχρονα, γίνεται επικαιροποίηση και των λοιπών στοιχείων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ενδεικτικά στοιχεία διαγωνισμού, ετήσια κατανομή πίστωσης, ημερομηνία ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης).