ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ PDF Print E-mail

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοζάνη

13.04.2017

 

 

 

Αρ. Πρωτ.

1327

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

 

 

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

 

Πληροφορίες

:

Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος

 

Τηλέφωνα

:

24613-50909

 

 

Fax

:

24610-53969

 

 

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τροποποίησης/Επικαιροποίησης


εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Έχοντας υπόψη:

 1. το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/07.06.2010),
 2. το Π.Δ.146/23.12.2010 (ΦΕΚ239/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
 3. τη με αριθ. C(2014)3542/23.05.2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της Ελλάδας (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020 (κωδ. CCI 2014GR16M8PA001),
 4. τη με αριθ. 90/03.06.2014 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την «Ανακήρυξη του επιτυχόντα και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών, των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων των εκλογών της 18.05.2014 και των επαναληπτικών της 25.05.2014»,
 5. τη με αριθ. C(2014)10180 final/18.12.2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (κωδικός CCI 2014GR16M2OP006),
 6. το Ν.4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ265/Α/23.12.2014) και ειδικότερα την παρ. Β.2.δ. του άρθρ. 9,
 7. την Απόφαση της 1ης/23.06.2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας που αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Προγράμματος,
 8. το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου(ΣΔΕ) για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως εγκρίθηκε στις 06.11.2015 από την Αρχή Ελέγχου(ΕΔΕΛ) και αναρτήθηκε στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ»,
 9. τη με αριθ. 677/18.02.2016 Απόφαση έγκρισης  του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής (Υποπρόγραμμα Α΄-Συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες) του Ε.Π. ΠΔΜ 2014 – 2020, έτους 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 10. την ΥΑ58147/ΕΥΘΥ575/01.06.2016(ΦΕΚ1762/Β/16.06.2016), με την οποία τροποποιείται η ΥΑ32663/ΕΥΘΥ323/23.03.2015(ΦΕΚ712/Β/24.04.2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41542/Γ΄ΚΠΣ/277(ΦΕΚ1501/Β/08.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
 11. τη με αριθ. 2556/24.06.2016 πρόσκληση εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,
 12. το Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 13. τη με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016(ΦΕΚ3521/Β/01.11.2016) ΥΑ «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ/Β/1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020,  Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς, Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
 14. τη με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017(ΦΕΚ677/Β/03.03.2017) απόφαση του αν. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»,
 15. την ανάγκη τροποποίησης/επικαιροποίησης της παραπάνω (11) σχετικής, ώστε να προσαρμοσθεί η υλοποίηση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ


 1. 1.     την τροποποίηση/επικαιροποίηση της με αριθ. 2556/24.06.2016 πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,
 2. 2.     να εγκρίνει τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,
 3. 3.     η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να δημοσιοποιηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα www.pepdym.gr και να παραμείνει ανοιχτή για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
 4. 4.     η συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων προσφερόντων, να διενεργείται από τη Μονάδα Γ΄ της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ,
 5. 5.     η ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης Καταλόγου Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της ΕΥ∆ΕΠ/ΠΔΜ, που συγκροτήθηκε με τη με αριθ. 2953/18.07.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, να δημιουργήσει και να επικαιροποιεί συστηματικά και σε συνεχή βάση, για τις ενέργειες ΤΥΕ, που περιλαμβάνονται στην παρούσα, έναν αντίστοιχο κατάλογο παρόχων, οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν με την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ και να μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 της αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ677/Β/03.03.2017) Απόφασης του αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»,
 6. 6.     οι δαπάνες για τις συμβάσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διαδικασιών επιλογής του άρθρ. 12 της αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ677/Β/03.03.2017) Απόφασης του αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα καλυφθούν από το ΠΔΕ και από τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων, κάθε φορά, προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ (συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας - Υποπρόγραμμα Α’),
 7. 7.     η συνημμένη ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της ΕΥ∆ΕΠ/ΠΔΜ μαζί με τα παραρτήματά της αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που πληρούν τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της ΕΥ∆ΕΠ/ΠΔΜ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

 

 1. 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι αρμοδιότητές της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ καθορίζονται με το Ν.4314/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς το σκοπό της κάλυψης ενδεχόμενων αναγκών υλοποίησης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι 31.12.2023, η ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ δύναται να αναθέσει δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στην κατηγορία ΤΥΕ:

Β.2. Εκπόνηση μελετών − εμπειρογνωμοσυνών − ερευνών
Β.3. Υπηρεσίες Συμβούλων - Β.3.1. Σύμβουλοι

 1. 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Στον Κατάλογο μπορεί να ενταχθεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 1. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας την τυποποιημένη αίτηση (Παράρτημα Ι), καθώς και τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία στην ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ – Μονάδα Γ΄ - Ζ.Ε.Π., 50 100 Κοζάνη.
 1. Οποιαδήποτε τυπικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, η οποία θα πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο των συμβάσεων/ενεργειών Τεχνικής  Βοήθειας.

II.     Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του/της ενδιαφερόμενου/ης φυσικού / νομικού προσώπου και ειδικότερα αναφορικά με:

 • τη μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων,
 • την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο,
 • το ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
 • το ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ότι δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή  είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρ. 79 του Ν.4412/2106,
 • το ότι δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση,
 • τη μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα

ΙΙΙ. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του/της ενδιαφερόμενου/ης φυσικού/νομικού προσώπου, ήτοι να είναι εγγεγραμμένοι/ες σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος – μέλος εγκατάστασής τους.

VΙ. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του/της ενδιαφερόμενου/ης φυσικού/νομικού προσώπου, ήτοι δήλωση (Παράρτημα ΙΙ) περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και του κύκλου εργασιών στον τομέα  έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση με την ημερομηνία σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.

Τα ζητούμενα στοιχεία των παρ. ΙΙ, III και IV, θα δηλώνονται αποκλειστικά μέσω της τυποποιημένης Υπεύθυνης Δήλωσης (Παράρτημα ΙΙ).

Σημειώνεται ότι, η παραπάνω αναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, ως προς το εδάφιο που αφορά στη μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων), αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. αυτής δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.

V. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του/της ενδιαφερόμενου/ης φυσικού/νομικού προσώπου, που αφορούν:

 • στην εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής βοήθειας.
 • στο απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.).
 • στην τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας.

Για τα ανωτέρω θα  κατατίθενται:

 • Κατάλογος εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών.
 • Κατάλογος των κυριοτέρων παραδόσεων η υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
 • Κατάλογος του απασχολούμενου προσωπικού (αριθμός εξειδίκευση κ.α.).
 • Στοιχεία τήρησης προτύπων διασφάλισης ποιότητας.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται όλα τα έγγραφα από ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

 1. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της παρούσας πρόσκλησης, υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνοι που δεν προέβησαν στη διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.
 2. Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή της τυποποιημένης υπεύθυνης δήλωσης (Παράρτημα ΙΙ) του οικονομικού φορέα, η οποία θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω ταχυδρομείου στην αρμόδια Υπηρεσία που διατηρεί τον κατάλογο. Η υπεύθυνη δήλωση θα περιέχει όλα τα στοιχεία που πρέπει να επικαιροποιηθούν, ενώ σε περίπτωση μη μεταβολής αυτών θα επιβεβαιώνει τοιαύτη.
 3. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων του οικονομικού φορέα πριν το πέρας των  δύο χρονικών οροσήμων, ως ανωτέρω ορίζεται, θα πρέπει να γνωστοποιείται στην ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επέλευση της αλλαγής.
 4. Οι Κατάλογοι οι οποίοι έχουν ήδη συγκροτηθεί δυνάμει της Υ.Α.18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 και της αριθ. 2556/24.06.2016 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν σε ισχύ. Για τους εγγεγραμμένους σε αυτούς ισχύουν τα οριζόμενα για την επικαιροποίηση των στοιχείων, παράγραφοι 2, 3 και 4 της παρούσας πρόσκλησης.
 5. Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ. Σε περίπτωση υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων του εγγεγραμμένου παρόχου υπηρεσιών, θα εκδίδεται εκ νέου βεβαίωση, ως ανωτέρω, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή.  Η εγγραφή στον Κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας έργων.

 

Η ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ μπορεί να επιβεβαιώσει με όποιο μέσο κρίνει πρόσφορο την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

Για την καταχώριση στον Κατάλογο απαιτείται:

Α.  Υποβολή Αίτησης Εγγραφής, σύμφωνα με το ενδεικτικό σχέδιο του Παραρτήματος Ι,

Β.  Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ,

Γ.   Υποβολή συμπληρωμένου του συνημμένου στην παρούσα μηχανογραφημένου δελτίου καταγραφής, που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες καθώς και την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του αιτούντος, σύμφωνα με τα στοιχεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και VΙ της παρούσας. Το υπόδειγμα δελτίου διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ www.pepdym.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

 

 1. 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για κάθε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Ανδρέα Ι. Φιλιππόπουλο, τηλ. 24613  50909, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Αρχεία Πρόσκλησης

Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 34 guests online