"ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ" (MIS 5002648) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5002648.

 

2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5002648.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

O  Η πράξη τροποποιείται ως προς το χρονοδιάγραμμα λήξης και το φυσικό της αντικείμενο, καθώς αφορά την διαίρεση του 3ου και 7ου υποέργου σε περισσότερα υποέργα, με στόχο να επιτευχθεί γόνιμη εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, κυρίως στα υποέργα προμηθειών, και καλύτερη παρακολούθηση στην υλοποίηση της πράξης.

 

τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5002648.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

O  Η Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος λήξης της πράξης προκειμένου για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Υποέργων 3,5,8,9,10,11,12 &13.