Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή Προέδρου και Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ χρονικής περιόδου 07/2017 – 07/2018. PDF Print E-mail

 

 

 

 

Κοζάνη

13.07.2017

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

2641

 

 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

 

Πληροφορίες

:

Ανδρέας. Ι. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνο

:

24613-50909

 

Fax

:

24610-53969

 

 

E-mail

:

afilippopoulos @mou.gr

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ) θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή Προέδρου και Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ χρονικής περιόδου 07/2017 – 07/2018.

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 19.07.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 πμ, στο Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ.

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της Επιτροπής μετέχουν όλα τα στελέχη της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ που πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.

 

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011(ΦΕΚ226/Α’/27.10.2011), όπως εξειδικεύεται με τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 εγκύκλιο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

 

 

Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ

Χαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 41 guests online