"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ" (MIS 5007727) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και Κωδικό ΟΠΣ 5007727.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

Η Πράξη τροποποιείται ως προς το χρονοδιάγραμμα και το οικονομικό αντικείμενό της και ως προς τη δημιουργία νέων υποέργων για την καλύτερη παρακολούθησή της, με βάση την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και την πραγματική υλοποίηση της. Ταυτόχρονα, γίνεται επικαιροποίηση και των λοιπών στοιχείων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ενδεικτικά στοιχεία διαγωνισμού, ετήσια κατανομή πίστωσης). Λαμβάνοντας, δε, υπόψη το Δελτίο Ωρίμανσης Ενεργειών Πράξης και των στοιχείων που εκεί δηλώθηκαν για την πρόοδο της πράξης, τροποποιείται και η ημερομηνία ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης.

 

τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και Κωδικό ΟΠΣ 5007727.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

O  Η Πράξη τροποποιείται ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης και το οικονομικό της αντικείμενο, ήτοι στην επαναφορά του προϋπολογισμού στο ύψος της αρχικής Απόφασης Ένταξης, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 4023/18.12.2018 αρνητικής γνώμης της Δ.Α. για τη διαδικασία ανάθεσης και τα σχέδια συμβάσεων των ειδών του Υποέργου 2 της πράξης και σύμφωνα με το με α/α 2803/16.01.2019 υποβληθέν Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης. Δεδομένου, δε, ότι δεν προχώρησε σε υπογραφή συμβάσεων η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία, μηδενίζονται τα υποέργα 2, 3 και 4 που δημιουργήθηκαν και εξυπηρετούσαν τους διαχειριστικούς σκοπούς της πρώτης διαγωνιστικής διαδικασίας και ενεργοποιείται το υποέργο 1. Ταυτόχρονα, γίνεται επικαιροποίηση και των λοιπών στοιχείων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ενδεικτικά στοιχεία διαγωνισμού, ετήσια κατανομή πίστωσης). Λαμβάνοντας, δε, υπόψη το Δελτίο Ωρίμανσης Ενεργειών Πράξης και των στοιχείων που εκεί δηλώθηκαν για την πρόοδο της πράξης, τροποποιείται και η ημερομηνία ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης.