"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" (MIS 5007875) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5007875.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

O  H Πράξη τροποποιείται ως προς το χρονοδιάγραμμα και το οικονομικό αντικείμενό της καθώς και δημιουργούνται νέα υποέργα για την καλύτερη παρακολούθησή της, με βάση την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και την πραγματική υλοποίησή της. Ταυτόχρονα, γίνεται επικαιροποίηση και των λοιπών στοιχείων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ενδεικτικά στοιχεία διαγωνισμού, ετήσια κατανομή πίστωσης). Λαμβάνοντας, δε, υπόψη το Δελτίο Ωρίμανσης Ενεργειών Πράξης και των στοιχείων που εκεί δηλώθηκαν για την πρόοδο της πράξης, τροποποιείται και η ημερομηνία ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης.