"ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" (MIS 5007908) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5007908.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

Η Πράξη τροποποιείται ως προς το χρονοδιάγραμμα και το οικονομικό αντικείμενό της και ως προς τη δημιουργία νέων υποέργων για την καλύτερη παρακολούθησή της, με βάση την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και την πραγματική υλοποίηση της. Ταυτόχρονα, γίνεται επικαιροποίηση και των λοιπών στοιχείων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ενδεικτικά στοιχεία διαγωνισμού, ετήσια κατανομή πίστωσης). Λαμβάνοντας, δε, υπόψη το Δελτίο Ωρίμανσης Ενεργειών Πράξης και των στοιχείων που εκεί δηλώθηκαν για την πρόοδο της πράξης, τροποποιείται και η ημερομηνία ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης.