"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» " (MIS 5004133) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5004133.

Για το 1ο υποέργο προεγκρίθηκε αίτημα παράτασης έως 30.11.2019, ενώ η πράξη έχει διάρκεια έως 27.11.2019. Συνεπώς υπάρχει εύλογη μετακίνηση του χρόνου λήξης της πράξης (έως 30.06.2020) προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι πληρωμές.