"ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ " (MIS 5006860 ) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» και Κωδικό ΟΠΣ 5006860

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:Η σύμβαση υπογράφηκε στις 6-6-2019 με διάρκεια 12 μήνες και συνεπώς η λήξη της (5-6-2020) είναι μεταγενέστερη της λήξης της πράξης (27-5-2020). Επιπροσθέτως δίνεται και ένα επιπλέον χρονικό διάστημα για τυχόν παρατάσεις (λήξη πράξης στις 5-6-2021).