"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ " (MIS 5004341) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5004341

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται λόγω:

1. Η εν λόγω αίτηση προκύπτει από τροποποίηση προϋπολογισμού του 1ου υποέργου (εργολαβία) για την κάλυψη της δαπάνης διάθεσης των προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων σε πιστοποιημένο χώρο ανακύκλωσης και τον επανυπολογισμό ποσοτήτων συναφών εργασιών (συνημ. Αιτιολόγηση Τροποποίησης Προϋπολογισμού Έργου). Οι ποσότητες που τροποποιούνται αφορούν την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων εκσκαφών σε ποσοστό 20% (με αντίστοιχη μείωση των υλικών λατομείου), την αύξηση των δυσχερειών κατά τις εκσκαφές λόγω πρόσθετων δικτύων ΟΚΩ (τα οποία έγιναν μετά την υποβολή της πρότασης) και την αύξηση των προσωρινών αποκαταστάσεων με σκυρόδεμα για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας (καθώς μετατοπίζεται και η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης και πλέον περιλαμβάνει 4 χειμερινές περιόδους). Τέλος, όπως αναφέρθηκε, επικαιροποιείται και η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης.

 

2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5004341.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

Η 2η τροποποίηση αφορά την αλλαγή/προσθήκη δικαιούχου/εταίρου του υποέργου 2 (ΕΦΑ Καστοριάς), την αλλαγή του τίτλου του 2ου υποέργου, τις εκτιμώμενες ημ/νίες σύμβασης και λήξης των υποέργων και της πράξης (από 02/12/2022 σε 31/10/2023) και την εκτιμώμενη ετήσια κατανομή δαπανών. Βάσει του αρ. πρωτ. 65700/44774/697/294/27.02.2019 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, για τα υποέργα αρχαιολογικών εργασιών πρέπει να ορίζεται ως Δικαιούχος/εταίρος η αρμόδια ΕΦΑ, ενώ είναι σκόπιμη η επικαιροποίηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης της πράξης (είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης ο διαγωνισμός του υποέργου 1) και συνεπώς η ετήσια κατανομή δαπανών.