Πρόσκληση ανάδειξης αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παραγωγή Δημιουργικού Υλικού για την εκδήλωση πληροφόρησης και επικοινωνίας στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Νοεμβρίου 2017» PDF Print E-mail

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ

Κοζάνη

03.11.2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αρ. Πρωτ.:

4133

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πληροφορίες

:

Ανδρέας Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνα

:

24613-50909

 

 

Fax

:

24610-53969

 

 

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ανάδειξης αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παραγωγή Δημιουργικού Υλικού για την εκδήλωση πληροφόρησης και επικοινωνίας στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Νοεμβρίου 2017»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ειδικότερα το άρθ. 118 παρ. 1 – 4 και το άρθ. 200 «Δημόσιες  Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», εφαρμοζόμενος αναλόγως,
 2. To με αριθ. 4061/01.11.2017 έγγραφο εσωτερικής επικοινωνίας της Μον. Α1 της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ με την Εισήγηση Ανάθεσης σε Εξωτερικό Σύμβουλο του έργου «Παραγωγή Δημιουργικού Υλικού για την εκδήλωση πληροφόρησης και επικοινωνίας στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Νοεμβρίου 2017» και τον πίνακα αποδεκτών της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως αυτός ορίστηκε από την Υπεύθυνη Δημοσιότητας, καθώς και την Εισήγηση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, όπως επίσης την Έγκριση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής,

 

ΚΑΛΕΙ


να υποβάλετε προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου παραγωγής δημιουργικού υλικού για την εκδήλωση πληροφόρησης και επικοινωνίας στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Νοεμβρίου 2017.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για τις εργασίες με τα παρακάτω στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες δημιουργικού υλικού στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ) για την εκδήλωση πληροφόρησης και επικοινωνίας, στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Νοεμβρίου 2017. Ειδικότερα:

 • δημιουργία έγχρωμης αφίσας μεγέθους Α3,
 • δημιουργία roll-up banner (διαστάσεων 0,80m x 2,00m) με μηνύματα που θα οριστούν από την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ και
 • αναμνηστικό δώρο usb stick χωρητικότητας 4GB προεγγεγραμμένο και προτυπωμένο με το logo του Ε.Π.

Το έμβλημα της Ένωσης είναι πάντα ευδιάκριτο και βρίσκεται σε προβεβλημένη θέση. Η θέση και το μέγεθός του να είναι ανάλογη της κλίμακας του υλικού που χρησιμοποιείται. Επίσης η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ταμεία  θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη. Η αναφορά στην εθνική ή στην περιφερειακή αρχή μπορεί να ενσωματωθεί είτε στο πλαίσιο της εφαρμογής της ταυτότητας επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, αρκεί να μην αλλοιώνεται η υπάρχουσα διάταξη της εφαρμογής.

Καθ ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά  με την ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, θα λαμβάνει υπόψη σχετικές κατευθύνσεις από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΑΣ ΕΣΠΑ), και θα είναι εναρμονισμένη με τις κατευθύνσεις του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020, της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 και των σχετικών εθνικών και ενωσιακών εγγράφων.

Η υποβολή των παραδοτέων (αφίσες, banners και αναμνηστικά δώρα) θα πραγματοποιηθεί σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή (cd), με ενσωματωμένο το λογότυπο της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ και σύμφωνα προς τους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ και τις οδηγίες της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ.

Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που έχει συγκροτηθεί με τη με αριθ. 2724/19.07.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και θα παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις επί των παραδοτέων του Αναδόχου.

Η παραλαβή του έργου συνίσταται στην παραλαβή των παραδοτέων του με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έχει δικαίωμα να ζητήσει διορθώσεις στο Παραδοτέο που υποβάλλει ο Ανάδοχος, εφόσον κριθεί απαραίτητο ή να μην το παραλάβει, εάν δεν έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της. Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του, με την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.

Για την επιλογή του αναδόχου πρόκειται να εφαρμοστεί το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα (Ν.4314/2014). Απαιτούμενο για την επιλογή του αναδόχου αποτελεί η προσκόμιση Υπεύθυνης δήλωσης ότι δύναται να φέρει βεβαίωση φορολογικής\ασφαλιστικής ενημερότητας και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Επισημαίνεται ότι θα συνεκτιμηθεί η προγενέστερη εμπειρία σε συναφείς εργασίες.

Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε δύο (2) εβδομάδες από την υπογραφή της Απόφασης Ανάθεσης.

Η υποβαλλόμενη προσφορά θα πραγματοποιηθεί σε τιμή μονάδας.

Στο ποσό της προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος.
 • Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.
 • Οι δαπάνες πάσης φύσεως υλικοτεχνικής υποδομής.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση Ανάθεσης.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά το νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να διενεργηθούν οι πληρωμές θα είναι να έχουν παραληφθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, με την έκδοση σχετικού Πρωτόκολλου Παραλαβής, τα Παραδοτέα του Έργου κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του άξονα 12: «Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και ειδικότερα της με αριθ. 2885/13.07.2016 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων – Συνεδριάσεων – Συσκέψεων της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ» στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και MIS 5001116.

Η προσφορά σας υποβάλλεται μέχρι την Τρίτη, 07.11.2017 και ώρα 11:00, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Διοικητήριο Ζ.Ε.Π. Κοζάνης) με τηλεομοιοτυπία στο: 24610-53969 ή στο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης

Πίνακας Αποδεκτών

Α. Για Ενέργεια

 1. Κωνσταντίνος Καραδήμος ΜΕΠΕ, Νάνου Τσόντζα 3, 50131, Κοζάνη,  2461024994 & 6976807607,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 1. Ελευθέριος Σ.Βωβός, Τακιατζήδων 18, 50132, Κοζάνη, 2461034236,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 1. Λάζαρος Θ. Καραδήμος, Μητροπολίτου Φωτίου 3, 50131, Κοζάνη,  2461021612 & 6945460740,

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 1. MEDIACAST – Χαρίσιος Χατζηνικολάου & Σία ΟΕ, 11ης Οκτωβρίου 22, 50132, Κοζάνη  2461049912 & 6936727569,   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 2. Ε. Μεσελίδου & Δ. Μητσόπουλος Ο.Ε., Γράμμου 71,  52100, Καστοριά  2467022080

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Β. Εσωτερική Διανομή

 1. Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ & Προϊστάμενοι Μονάδων  Α1, Α2, Β1, Β2, Γ
 2. Φάκελος Έργου
 3. Χρονολογικό Αρχείο
 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 29 guests online