" ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ" (MIS 5003021) PDF Print E-mail

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΘΟΛΟΛΑΚΚΑ»

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

Λόγω της εφαρμογής του νέου κανονισμού σκυροδέματος, μετά από επικαιροποίηση της μελέτης, προκύπτει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατηγορίες σκυροδέματος διαφορετικές (ανώτερης κατηγορίας) με μεγαλύτερο αντίτιμο για την κατασκευή τους. Επίσης λόγω καθυστέρησης της δημοπράτησης του έργου, τροποποιείται ανάλογα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης ως προς τις εκτιμώμενες ημερομηνίες υπογραφής σύμβασης και λήξης της πράξης.