Απόφαση ανάκλησης της με Α.Π. 217/05-02-2019 (αρ. διακήρυξης 2/2019) (ΑΔΑ : ΩΡΛ9ΚΧΨ-ΘΞΟ , ΑΔΑΜ : 19PROC004414538 2019-02-05) απόφασης του Προέδρου του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας περί προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα PDF Print E-mail

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Κοζάνη, 12.03.2019

Αρ. Πρωτ. : 469

Tμήμα:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

E-mail:

Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

Σαπαλίδης Σταύρος

24610 53995

24610 53991

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Προς : Ως Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν. : Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού

 

 

Θ Ε Μ Α  : Απόφαση ανάκλησης της με Α.Π. 217/05-02-2019 (αρ. διακήρυξης 2/2019) (ΑΔΑ : ΩΡΛ9ΚΧΨ-ΘΞΟ , ΑΔΑΜ : 19PROC004414538 2019-02-05) απόφασης του Προέδρου του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας περί προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α’ 90/13.06.1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.»,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 4. Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»
 5. Την με Α.Π. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968 Β΄/31-122018) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822)» υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”
 6. Τις  διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
 7. Την αριθμ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β/23.05.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
 9. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

10.  Τις  διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

11.  Tις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

12.  Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

13.  Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,

14.  Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,

15.  Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων  Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78Β),

16.  Τον Κανονισμό Προσωπικού του Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 1700Β),

17.  Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

18.  Των σε  εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

19.  Το άρθρο 41 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄)

20.  Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄)

21.  Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄)

22.  Το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ (πίνακας S1313) έτους 2018 στο οποίο και ανήκει πλέον και το Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας

23.  Την με Α.Π. 4184/28-12-2018 απόφαση ένταξης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΟΠΣ 5032329) στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

24.  Την με Α.Π. 141992/31-12-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. και στην ΣΑΕΠ 0051 το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (κ.ε. 2018ΕΠ00510024)

25.  Την με Α.Π. 217/05-02-2019 (αρ. διακήρυξης 2/2019) (ΑΔΑ : ΩΡΛ9ΚΧΨ-ΘΞΟ , ΑΔΑΜ : 19PROC004414538 2019-02-05) απόφασης του Προέδρου του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας περί προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία»

 

Α π ο φ α σ  ί  ζ ο υ μ ε


Την ανάκληση της με Α.Π. 217/05-02-2019 (αρ. διακήρυξης 2/2019) (ΑΔΑ : ΩΡΛ9ΚΧΨ-ΘΞΟ , ΑΔΑΜ : 19PROC004414538 2019-02-05) απόφασης του Προέδρου του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας περί προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» για λόγους νομιμότητας που συνίστανται στη μη εφαρμογή των διαδικασιών που απαιτούνται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2016, λόγω της ένταξης του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ (πίνακας S1313). Η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων νόμιμων διαδικασιών με μεταγενέστερη απόφαση του Προέδρου του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας.

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και να καταχωρηθεί στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις:

 

https://diavgeia.gov.gr, http://www.eprocurement.gov.gr, http://www.pta.pdm.gr & http://www.pepdym.gr

 

 

Αρχείο Απόφασης

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Οικονομικοί φορείς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό

 1. INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
 3. ADVACED QUALITY SERVICES Ltd ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε.
 4. CLEAN ENERGY Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
 5. ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
 6. Plano2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΟΤΗΤΑΣ
 7. ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Project4 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε.
 8. MEDIA SUITE ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 35 guests online