ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 89 / Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης PDF Print E-mail

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  - Η Τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων  κατά δύο (2) μήνες λόγου της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (ΦΕΚ Α 55/2020)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Κοζάνη , 30-03-2020

 

Κωδ. Πρόσκλησης: 89

 


ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Μακεδονία»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

 

 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 

 • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ

 

 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

 

 • ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων

 

 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

 

 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

 

για την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1 (2c): «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020.

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Ενδεικτική Δράση  «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» και ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη ειδικών πληροφοριακών συστημάτων - εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου χαρακτήρα και τα επιστημονικά και επαγγελματικά επιμελητήρια.

Με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αυτοδιοίκησης και του δημόσιου τομέα, η συμβολή στην ολοκλήρωση και διασύνδεση μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων και η αύξηση του ποσοστού και του αριθμού των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά στους πολίτες και τις ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας.

Περιλαμβάνονται δράσεις για την αναβάθμιση υφιστάμενων ή / και την ανάπτυξη νέων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, που αποσκοπούν:

- στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ όλων των τομέων εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων, όπως και των τομέων των μεταφορών και της οδικής ασφάλειας.

- στην προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

- στη συμπλήρωση της λειτουργικότητας υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης ώστε να προστεθούν νέες λειτουργίες ή να βελτιωθεί ο βαθμός πληροφοριακής τους ωριμότητας στο επίπεδο των πλήρως ψηφιακών συναλλαγών με τους πολίτες,

- στη δημιουργία και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών κέντρων (GRIDs),

- στην ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους δημότες τους στη λογική των «έξυπνων πόλεων». Ενοποίηση εφαρμογών των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο με τη μορφή «πύλης» (portal), που θα ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους, μέσω της προσβασιμότητας από όλους τους τύπους χρηστών (πολίτες, επιχειρήσεις, δημοτικοί υπάλληλοι, αιρετοί) με κοινό τρόπο, μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών ή προσωπικών υπολογιστών, επιτρέποντας τη διαλειτουργικότητά τους και απλοποιώντας τη χρήση και τη διαχείρισή τους.

- στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης σε απομακρυσμένες περιοχές.

 

Στη συγκεκριμένη δράση δεν θα συμπεριληφθούν προτάσεις που δύνανται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.

Η πρόταση θα πρέπει να συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας: «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία».

 

Η πρόταση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 3.690.000,00 €.

 

Η υποβολή της πρότασης είναι δυνατή από 23/12/2019 μέχρι 01/06/2020 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με τη μεθοδολογία της Συγκριτικής Αξιολόγησης των προτάσεων.

 

Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 και μόνον σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), στη διεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1400 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ , 2461350929, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

 

Αρχείο 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Κοζάνη , 23-12-2018

Κωδ. Πρόσκλησης: 89

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Μακεδονία»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)


ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

 

 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 

 • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ

 

 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

 

 • ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων

 

 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

 

 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

 

για την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1 (2c): «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020.

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Ενδεικτική Δράση  «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» και ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη ειδικών πληροφοριακών συστημάτων - εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου χαρακτήρα και τα επιστημονικά και επαγγελματικά επιμελητήρια.

Με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αυτοδιοίκησης και του δημόσιου τομέα, η συμβολή στην ολοκλήρωση και διασύνδεση μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων και η αύξηση του ποσοστού και του αριθμού των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά στους πολίτες και τις ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας.

Περιλαμβάνονται δράσεις για την αναβάθμιση υφιστάμενων ή / και την ανάπτυξη νέων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, που αποσκοπούν:

- στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ όλων των τομέων εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων, όπως και των τομέων των μεταφορών και της οδικής ασφάλειας.

- στην προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

- στη συμπλήρωση της λειτουργικότητας υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης ώστε να προστεθούν νέες λειτουργίες ή να βελτιωθεί ο βαθμός πληροφοριακής τους ωριμότητας στο επίπεδο των πλήρως ψηφιακών συναλλαγών με τους πολίτες,

- στη δημιουργία και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών κέντρων (GRIDs),

- στην ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους δημότες τους στη λογική των «έξυπνων πόλεων». Ενοποίηση εφαρμογών των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου σε ενιαίο λειτουργικό σύνολο με τη μορφή «πύλης» (portal), που θα ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους, μέσω της προσβασιμότητας από όλους τους τύπους χρηστών (πολίτες, επιχειρήσεις, δημοτικοί υπάλληλοι, αιρετοί) με κοινό τρόπο, μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών ή προσωπικών υπολογιστών, επιτρέποντας τη διαλειτουργικότητά τους και απλοποιώντας τη χρήση και τη διαχείρισή τους.

- στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης σε απομακρυσμένες περιοχές.

 

Στη συγκεκριμένη δράση δεν θα συμπεριληφθούν προτάσεις που δύνανται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.

Η πρόταση θα πρέπει να συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας: «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία».

 

Η πρόταση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 3.690.000,00 €.

Η υποβολή της πρότασης είναι δυνατή από 23/12/2019 μέχρι 31/03/2020 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με τη μεθοδολογία της Συγκριτικής Αξιολόγησης των προτάσεων.

Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 και μόνον σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), στη διεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1400 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ , 2461053929, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

 

Αρχείο Πρόσκλησης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 39 guests online