ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 90 / Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής παιδείας και ηλεκτρονικού περιεχομένου PDF Print E-mail

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  - Η Τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων  κατά δύο (2) μήνες λόγου της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (ΦΕΚ Α 55/2020)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


 

Κοζάνη , 30-03-2020

 

Κωδ. Πρόσκλησης: 90

 

 


ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Μακεδονία»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΕυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής παιδείας και ηλεκτρονικού περιεχομένου»


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

που Δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία με τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

  • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

για τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

που Δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία με τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

που Δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία με τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

που Δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία με τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

 

για την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1 (2c): «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020.

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Ενδεικτική Δράση  «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής παιδείας και ηλεκτρονικού περιεχομένου» και ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών οι οποίες θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό έργο, στη βελτίωση της χρήσης των ΤΠΕ από το μαθητικό δυναμικό με έμφαση στην ενδυνάμωση του ψηφιακού σχολείου με δυνατότητα πρόσβασης μαθητών σε διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) ιδιαίτερα από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επίσης δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών & εφαρμογών οι οποίες θα συνεισφέρουν στην διεύρυνση του ψηφιακού περιεχομένου για εκπαιδευτικούς σκοπούς

 

Στη συγκεκριμένη δράση δεν θα συμπεριληφθούν προτάσεις που δύνανται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

Η πρόταση θα πρέπει να συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας: «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία».

 

Η πρόταση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.600.000,00 €.

 

Η υποβολή της πρότασης είναι δυνατή από 23/12/2019 μέχρι 01/06/2020 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με τη μεθοδολογία της Συγκριτικής Αξιολόγησης των προτάσεων.


Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 και μόνον σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), στη διεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1400 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ , 2461350929, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

 

Αρχείο 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Κοζάνη , 23-12-2018

Κωδ. Πρόσκλησης: 90

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Μακεδονία»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής παιδείας και ηλεκτρονικού περιεχομένου»


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

που Δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία με τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

  • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

για τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

που Δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία με τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

που Δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία με τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

που Δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία με τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

 

για την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1 (2c): «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020.

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Ενδεικτική Δράση  «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής παιδείας και ηλεκτρονικού περιεχομένου» και ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών οι οποίες θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό έργο, στη βελτίωση της χρήσης των ΤΠΕ από το μαθητικό δυναμικό με έμφαση στην ενδυνάμωση του ψηφιακού σχολείου με δυνατότητα πρόσβασης μαθητών σε διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) ιδιαίτερα από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επίσης δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών & εφαρμογών οι οποίες θα συνεισφέρουν στην διεύρυνση του ψηφιακού περιεχομένου για εκπαιδευτικούς σκοπούς

 

Στη συγκεκριμένη δράση δεν θα συμπεριληφθούν προτάσεις που δύνανται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

Η πρόταση θα πρέπει να συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας: «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία».

 

Η πρόταση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.600.000,00 €.

Η υποβολή της πρότασης είναι δυνατή από 23/12/2019 μέχρι 31/03/2020 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με τη μεθοδολογία της Συγκριτικής Αξιολόγησης των προτάσεων.

Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 και μόνον σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), στη διεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1400 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ , 2461053929, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).


Αρχείο Πρόσκλησης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 38 guests online