ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 91 / Υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας - πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης PDF Print E-mail

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  - Η Τροποποίηση αφορά την παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων  κατά δύο (2) μήνες λόγου της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» (ΦΕΚ Α 55/2020)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΚοζάνη    , 30-03-2020


Κωδ. Πρόσκλησης: 91

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Μακεδονία»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:    2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ    Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας - πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης»

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων
•    3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

•     ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

•    ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΤΟΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

•    ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

•    ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

•    Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα  (Δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κτλ)

•    Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Α΄και Β΄ βαθμού ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

για την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1 (2c): «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020.


Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Ενδεικτική Δράση  «Υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας - πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης» και ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν Ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ στους τομείς υγείας - πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης.
Οι δράσεις αφορούν την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών οι οποίες θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με έμφαση τη στήριξη κοινωνικών ομάδων που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, ιδιαίτερα σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (πρόσβαση σε ιατρικό προσωπικό με χρήση ψηφιακών μέσων, πρωτοβουλίες τηλεϊατρικής και παρακολούθησης ασθενών κατ’ οίκον κ.α.).

Στη συγκεκριμένη δράση δεν θα συμπεριληφθούν προτάσεις που δύνανται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

Η πρόταση θα πρέπει να συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας: «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία».  

Η πρόταση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.200.000,00 €.


Η υποβολή της πρότασης είναι δυνατή από 23/12/2019 μέχρι 01/06/2020 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με τη μεθοδολογία της Συγκριτικής Αξιολόγησης των προτάσεων.


Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 και μόνον σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ),  στη διεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1400 όλες τις εργάσιμες ημέρες.


Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ , 2461350929, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

 

Αρχείο 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Κοζάνη , 23-12-2018

Κωδ. Πρόσκλησης: 91

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Μακεδονία»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)


ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας - πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης»


Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

  • 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 

  • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΤΟΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

  • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

  • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 

  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα  (Δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κτλ)

 

  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Α΄και Β΄ βαθμού ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

για την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών», στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1 (2c): «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020.

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την Ενδεικτική Δράση  «Υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας - πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης» και ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν Ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ στους τομείς υγείας - πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης.

Οι δράσεις αφορούν την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών οι οποίες θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με έμφαση τη στήριξη κοινωνικών ομάδων που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, ιδιαίτερα σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (πρόσβαση σε ιατρικό προσωπικό με χρήση ψηφιακών μέσων, πρωτοβουλίες τηλεϊατρικής και παρακολούθησης ασθενών κατ’ οίκον κ.α.).

 

Στη συγκεκριμένη δράση δεν θα συμπεριληφθούν προτάσεις που δύνανται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

 

Η πρόταση θα πρέπει να συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας: «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία».

 

Η πρόταση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.200.000,00 €.

Η υποβολή της πρότασης είναι δυνατή από 23/12/2019 μέχρι 31/03/2020 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Η επιλογή της πρότασης θα γίνει με τη μεθοδολογία της Συγκριτικής Αξιολόγησης των προτάσεων.

Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 και μόνον σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), στη διεύθυνση: ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1400 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ , 2461053929, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

 

Αρχείο Πρόσκλησης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 37 guests online