ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 96 / Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων PDF Print E-mail

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Κοζάνη,  3/7/2019

Κωδ. Πρόσκλησης: 96

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5.1 (5b):  Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας»Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης καλεί τους Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για υποβολή προτάσεων στον Άξονα  Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», στην Επενδυτική Προτεραιότητα 5.1 (5b) “Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην Ενδεικτική Δράση 05.1.1.01: “Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων” και ειδικότερα περιλαμβάνει δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών συμβάντων (έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, δράσεις οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων για την προστασία οικισμών, οικονομικών δραστηριοτήτων, περιβάλλοντος, κ.λπ.) που εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας και εντός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή της Κ.Υ.Α Η.Π.31822/1542/Ε103 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στον Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας: «Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους».


Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά για τη δράση 05.1.1.01 χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας 7.000.000 €.

 

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από 03/07/2019 έως 30/09/2019. Η επιλογή θα γίνει με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων.


Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου.

 

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κο. Παπαϊωάννου Ιωάννη, τηλ. 24613-50931, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , και στην κα. Ζαγορίτου Φώφη, τηλ. 24613-50933, e-mail: fofizago@mou.gr,

 

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

Αρχείο Πρόσκλησης

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 43 guests online