Tρίτη πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφορικά με την Πράξη «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ», Print

 

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Νέες ευκαιρίες στην απασχόληση»

στο πλαίσιο  υλοποίησης της πράξης

«Σχέδιο για την απασχόληση – Νέες ευκαιρίες»

η οποία εντάσσεται στη Δράση 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»  του  Ε.Π. «Απασχόληση Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

ΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη:

α) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ

β) Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην συνέχεια.

γ) Ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α , εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην συνέχεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δημοτικού Διαμερίσματος Βοΐου  της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 

1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ β) και γ)

β) Νέοι Επιστήμονες

1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.

2. Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.

3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.

Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

4. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

5. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

6. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

7. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και

8. Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

• Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

• Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,

• όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

γ) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ,

Το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

 

2   Στόχος – Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Πράξης

Η πράξη αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 61 ωφελουμένων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης είναι :

 41* ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις απασχόλησης

 20* ωφελούμενοι θα αναπτύξουν ατομική η συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα

Ο βαθμός επίτευξης του στόχου της πράξης βεβαιώνεται ως εξής:

i. για ίδρυση νέας επιχείρησης, η σύνταξη business plan και η βεβαίωση έναρξης επιχείρησης από την εφορία.

ii. για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, η αναγγελία πρόσληψης,

iii. για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα εκτός προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος, κλπ) η σύνταξη business plan και η αίτηση υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος,

 

Ειδικότερα για τους ωφελούμενους Νέους Επιστήμονες και Αγρότες, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα, o βαθμός επίτευξης του στόχου της πράξης βεβαιώνεται ως εξής:

i. με επέκταση των δραστηριοτήτων της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης του ωφελούμενου σε αντικείμενο σχετικό με το επιχειρησιακό σχέδιο της πράξης. Η εν λόγω επέκταση θα αποδεικνύεται από την «βεβαίωση μεταβολής εργασιών επιτηδευματία» που εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ, με την πρόσθεση τουλάχιστον μια δευτερεύουσας δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο της πράξης. Για την επιχείρηση του ωφελούμενου έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται με την επέκταση των νέων δραστηριοτήτων θα συνταχθεί το αντίστοιχο business plan.

ii. Στην περίπτωση που οι εν λόγω ωφελούμενοι δεν προβούν σε επέκταση δευτερεύουσας δραστηριότητας των επιχειρήσεών τους και διατηρήσουν τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες τους, ο βαθμός επίτευξης της πράξης θα βεβαιώνεται, με την σύνταξη business plan και με ανάληψη εκτέλεσης ενός τουλάχιστον έργου, σχετικού με το αντικείμενο της πράξης, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της επιχείρησής τους. Η ανάληψη του έργου αυτού θα αποδεικνύεται με την έκδοση οριζόμενου από τον νόμο φορολογικού παραστατικού, όπως σχετική σύμβαση, ιδιωτικό συμφωνητικό κ.ά., και θα πρέπει να βεβαιώνεται εντός του τριμήνου από ολοκλήρωση των δράσεων προετοιμασίας του ωφελούμενου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο δράσης της πράξης.

iii. με την αναγγελία πρόσληψης για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις,

iv. με τη σύνταξη business plan και την αίτηση υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα εκτός προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος, κλπ),

*Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αρχικός αριθμός των ωφελουμένων υπήρξε 102 και από τις δύο προηγούμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος εντάχθηκαν συνολικά 41 άτομα στις δράσεις της πράξης. Ειδικότερα 31 τοποθετηθήκαν σε θέσεις απασχόλησης και 10 ανέπτυξαν επιχειρηματική δραστηριότητα.

3 Σύντομη Περιγραφή των δράσεων

3.1 Μελέτες

Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση της  παρακάτω μελέτης :

 Μελέτη τοπικής αγοράς εργασίας

 

3.2 Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης

Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τον συντονισμό όλων των επιμέρους δράσεων. Υπεύθυνος για αυτές τις ενέργειες είναι ο συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Στην Α.Σ «Νέες Ευκαιρίες στην Απασχόληση» ως συντονιστής εταίρος έχει οριστεί η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

 

3.3 Πληροφόρηση- Συμβουλευτική- Υποστήριξη

Η δράση Περιλαμβάνει :

  • Συμβουλευτική εντοπισμού, προσέγγισης, υποδοχής και διάγνωσης των αναγκών των ωφελουμένων
  • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας / Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις
  • Υποστήριξη των ωφελούμενων κατά την περίοδο έναρξης αλλά και κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

3.4 Επαγγελματική Κατάρτιση & Επιμόρφωση

Θα υλοποιηθεί πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σε γουνοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής δράσης του Σχεδίου διάρκειας 195 ωρών στο οποίο θα συμμετέχουν συνολικά 41 ωφελούμενοι.

Ο κάθε ωφελούμενος θα πάρει εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο είναι 5 € (μικτά) ανά ώρα.

Μετά την λήξη του προγράμματος κατάρτισης ο ωφελούμενος παραλαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

Επίσης θα υλοποιηθούν δράσεις επιμόρφωσης για τους ωφελούμενους που θα δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις.

3.5 Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση

Η δράση περιλαμβάνει:

 Ενέργειες Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων-Οργάνωση όλων των Ενεργειών Πληροφόρησης & Δημοσιότητας

 Ενέργειες Πληροφόρησης

 Ενέργειες Προώθησης

 Ενέργειες Δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ

 

3.6 Δικτύωση

Η δράση περιλαμβάνει :

  • Ανάπτυξη προγράμματος δικτύωσης με εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς
  • Δικτύωση με φορείς του εξωτερικού για τη διοργάνωση διεθνούς φόρουμ με θέμα την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αξιοποιώντας το δίπτυχο "τουρισμός - γούνα"

 

4 Διαδικασία Υπαγωγής στο Σχέδιο

1. Υποβολή αίτησης από τους δυνητικά ωφελούμενους

2. Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί διαδικασία Συνέντευξης από τα στελέχη Συμβουλευτικής Προσέγγισης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης τα οποία θα συντάξουν τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων με βάση την βαθμολογία που έλαβαν σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Ο πίνακας αυτός θα συνοδεύεται από ατομικές εκθέσεις του Συμβούλου στις οποίες θα περιγράφονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας διάγνωσης/διερεύνησης των αναγκών και δυνατοτήτων των υποψηφίων.

Η τελική επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από το Δ.Σ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Η αξιολόγηση των  ωφελούμενων θα γίνει  βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία έχουν καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Σύμπραξης.

5 Δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση

1. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες

 

1.1. Αίτηση συμμετοχής

1.2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας με επισύναψη αντίγραφου μισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει.

1.3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου

1.4. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013. (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)

1.5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

1.6. Τίτλοι σπουδών

 

2. Επιπλέον για τους άνεργους

 

2.1. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

 

3. Επιπλέον για του Νέους Επιστήμονες

 

3.1. Έναρξη Επιτηδεύματος

3.2. Βεβαίωση Μεταβολής Έδρας (εάν απαιτείται)

3.3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από την ΔΟΥ [να αναγράφεται και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε]

3.4. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ασκούσατε ατομικό επάγγελμα ή συμμετείχατε σε επιχείρηση ως Ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες, με θεώρηση από την ΔΟΥ  [να αναγράφετε και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε]

3.5. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους που έγινε η έναρξη δραστηριότητας

3.6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).

3.7. Αντίγραφο της άδειας Ιατρικής ειδικότητας.

3.8. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (εάν υπάρχει)

3.9. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άνδρες)

 

4. Επιπλέον για του Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ

 

4.1. Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ

4.2. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2011. (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)

 

 

6 Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής:

Για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς : στα γραφεία του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών (Υπολοχαγού Διάκου 8 & Σοφοκλέους),  από 5 έως 20 Μαΐου 2014 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9 έως 14:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24670 83380

Για το Δημοτικό Διαμέρισμα Βοΐου: στα γραφεία του ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ, Μακεδονομάχων και Ιωαννίδη 1, Σιάτιστα, από 5 έως 20 Μαΐου 2014 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9 έως 14:00, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2465022801.

 

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Νέες Ευκαιρίες στην Απασχόληση» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και γι’ αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.

Επίσης θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.

Φορέας χρηματοδότησης: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Μακεδονίας

Δικαιούχος φορέας : Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Νέες ευκαιρίες στην απασχόληση»

Γράμμου 62 Τηλ. 2467083441 Fax 2467021349  e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Αρμόδιος :  Τσαπάρας Βασίλειος

 

Ο Πρόεδρος της Α.Σ.

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ