Διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή Προέδρου και Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΔΑ / ΠΔΜ χρονικής περιόδου 07/2014 – 07/2015. Print

 

 

 

 

Κοζάνη

15 / 07 / 2014

 

 

 

Αρ. Πρωτ.:

- 3394 -

 

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

 

Πληροφορίες

:

Γραφείο Προϊσταμένου

Τηλέφωνο

:

24613-50903

 

Fax

:

24610-53969

 

 

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ( ΕΔΑ / ΠΔΜ ) θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή Προέδρου και Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΕΔΑ / ΠΔΜ χρονικής περιόδου 07/2014 – 07/2015.

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 18 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 πμ, στο γραφείο του Προϊσταμένου της ΕΔΑ / ΠΔΜ.

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της Επιτροπής μετέχουν όλα τα στελέχη της ΕΔΑ / ΠΔΜ που πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή.

 

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4024 / 2011 ( ΦΕΚ 226 / Α’ / 27.10.2011 ), όπως εξειδικεύεται με την υπ. αριθμ. πρωτοκ. ΔΙΣΚΠΟ / Φ. 18 / οικ. 21526 / 04.11.2011 εγκύκλιο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ / ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

 

O Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Χαράλαμπος Η. Κιουρτσίδης