Υπουργική Απόφαση για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων της Περιόδου 2007 - 2013 Print
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 28/05/ 2010

Αρ. Πρωτ. 22867/ΕΥΘΥ 984

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Νίκης 10,

101 80 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κοσμάς Σιδηρόπουλος

ΤΗΛ.: 210-3742 022

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπ΄όψη:

 

 1. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005),
 2. το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ειδικότερα το άρθρο 22 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013» και ειδικότερα το άρθρο 10 παρ. 11 αυτού,
 3. το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/5-11-2009) περί Καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων,
 4. το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»,
 5. το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7-10-2009) περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών,
 6. το ΠΔ 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/14.07.2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας»,
 7. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 6809/ΔΙΟΕ-232/9-2-2010 (ΦΕΚ 141/Β/12-2-2010) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναουτάκη»,
 8. τον κανονισμό (Ε.Κ.) 1083/06 του Συμβουλίου της 11.07.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (Ε.Κ.) 1260/1999»,
 9. τον κανονισμό (Ε.Κ.) 1828/06 της Επιτροπής της 08.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006  του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»,

10.  το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί πρόσθετη δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη ρύθμιση των βασικών κατευθύνσεων για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται η επιβεβαίωση της επάρκειας των δικαιούχων των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 – 2013, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010), ως ακολούθως :

 

 1. 1. Απαιτήσεις για την επάρκεια των δικαιούχων :

Οι βασικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται για τους δικαιούχους είναι οι ακόλουθες :

I.      Η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του δικαιούχου με το κοινοτικό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό δίκαιο σχετικά με την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων.

II.      Ο ορισμός των υπηρεσιών ή και των αρμοδίων οργάνων του που είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης έργου.

III.      Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με τη μορφή εγχειριδίου ή εγγράφων οδηγιών, που χρησιμοποιεί για την λειτουργία του ο δικαιούχος

IV.      Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου, η οποία διασφαλίζει επαρκή λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση – διαχείριση πληροφοριών και αρχείων

 

 1. 2. Μεθοδολογία για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας.

2.1     Η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται από τις Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (Διαχειριστικές Αρχές/ Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές ή Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης), με την έκδοση σχετικού εγγράφου επιβεβαίωσης της επάρκειας του δικαιούχου, από τον αρμόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα.

2.2     Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας υποβάλλουν αιτήσεις – φακέλους μετά πρόσκληση που τους απευθύνεται από αρμόδια Ειδική Υπηρεσία.

2.3     Η επιβεβαίωση της επάρκειας πραγματοποιείται με διοικητικό έλεγχο του περιεχομένου του φακέλου της αίτησης καθώς και με αυτοψία – επιθεώρηση, εφ’ όσον αυτή απαιτείται.

2.4     Οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για την επιβεβαίωση και τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων ως προς τις απαιτήσεις της διαχειριστικής τους επάρκειας, ενημερώνουν την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

 1. 3. Τύποι επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας

3.1 Με βάση το είδος πράξεων

Ανάλογα με το είδος των πράξεων που προτίθεται να αναλάβει ο δικαιούχος φορέας, η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατηγοριοποιείται ως εξής:

I.      Επιβεβαίωση τύπου Α, για πράξεις με τεχνικό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα δημόσια έργα υποδομής και τεχνικές μελέτες.

II.      Επιβεβαίωση τύπου Β, για πράξεις δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών.

III.      Επιβεβαίωση τύπου Γ, για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προϋπολογισμού.

 

3.2 Για την εκτέλεση συγκεκριμένης πράξης.

Δικαιούχος ο οποίος δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια κατά την προηγούμενη παράγραφο 3.1 δύναται να λάβει έγγραφο επιβεβαίωσης για την εκτέλεση συγκεκριμένης πράξης κατά τα ακόλουθα:

I.      Για συνεχιζόμενη πράξη από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο για την οποία έχει ήδη εκδοθεί απόφαση ένταξης στο Γ’ ΚΠΣ και είτε αποσύρεται από το Γ΄ ΚΠΣ για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ είτε τμήμα της χρηματοδοτείται από το Γ΄ ΚΠΣ και τμήμα της από το ΕΣΠΑ (έργα - γέφυρες).

II.      Για πράξη που υλοποιείται από δικαιούχο σε μικρό νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή ή απομακρυσμένη, ορεινή και μειονεκτική περιοχή κατά την έννοια της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ,  όπως εκάστοτε ισχύει.  Ειδικότερα για τους δικαιούχους αυτούς και για τις πράξεις που αφορούν δημόσια έργα υποδομής ή προμήθειες και υπηρεσίες, η διευθύνουσα και η οικονομική υπηρεσία δεν απαιτείται να εντάσσονται στην οργανωτική δομή του δικαιούχου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

III.      Για συγκεκριμένη πράξη για την υλοποίηση της οποίας απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές απαιτήσεων.

 

 

 

 1. 4. Ισχύς επιβεβαίωσης της επάρκειας -  παρακολούθηση

4.1     Κάθε έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, ισχύει για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

4.2     Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει έγγραφο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό για να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη χρονική περίοδο υλοποίησης πράξεων στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

4.3     Οι δικαιούχοι οφείλουν να ενημερώνουν την Ειδική Υπηρεσία που εξέδωσε το έγγραφο επιβεβαίωσης της επάρκειας καθώς και τις Ειδικές Υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούν πράξεις τους για κάθε οργανωτική ή άλλη μεταβολή στα στοιχεία που εξετάστηκαν για την έκδοση του εγγράφου επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας.

4.4     Στις περιπτώσεις που κατά την υλοποίηση πράξης διαπιστωθεί, μετά από διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης, επιθεώρησης ή ελέγχου μη τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου όπως αυτές απορρέουν από την επιβεβαίωση της διαχειριστικής του επάρκειας από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία διατυπώνονται συστάσεις στο δικαιούχο και ενημερώνεται σχετικά η Ειδική Υπηρεσία που εξέδωσε το έγγραφο διαχειριστικής επάρκειας για τη λήψη των προτεινόμενων επανορθωτικών μέτρων.

 

 1. 5. Υποστήριξη των δικαιούχων

Οι Ειδικές Υπηρεσίες της παραγράφου 2.1 υποστηρίζουν τους δικαιούχους και παρέχουν την ειδική τεχνογνωσία που απαιτείται κατά περίπτωση, στη φάση προετοιμασίας του φακέλου για την υποβολή αιτήματος επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας, την ενημέρωσή του φακέλου για ενδεχόμενες αλλαγές, την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το έγγραφο επιβεβαίωσης.

 1. 6. Λοιπές διατάξεις εφαρμογής

6.1     Έγγραφα επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων που έχουν εκδοθεί με βάση την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11-01-2008 εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4.

6.2     Δικαιούχος με επιβεβαιωμένη διαχειριστική επάρκεια, που συνενώνεται ή συγχωνεύεται με άλλον, οφείλει εντός εξαμήνου να ενημερώσει το φάκελο της διαχειριστικής του επάρκειας υποβάλλοντας συμπληρωματικά στοιχείαστην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία που το εξέδωσε, προκειμένου να εκδοθεί νέο έγγραφο επιβεβαίωσης. Μέχρι την έκδοση του νέου εγγράφου, τα έγγραφα επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας που έχουν εκδοθεί μπορούν να χρησιμοποιούνται από το φορέα που προέκυψε από τη συγχώνευση ή συνένωση.

6.3     Τα συνημμένα παραρτήματα περιλαμβάνουν τυποποιημένα έντυπα για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28 Μαίου 2010

 

 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Σταύρος Αρναουτάκης

 

Εσωτερική Διανομή:

 1. Γραφείο Υπουργού κας Λ. Κατσέλη
 2. Γραφείο Υφυπουργού κου Σταύρου Αρναουτάκη
 3. Γραφείο Γ. Γραμματέα κου Γ. Πετράκου
 4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Α.Π.
 5. ΕΥΘΥ
 6. ΕΥΣ
 7. ΕΥΣΣΑΑΠ
 8. Αρχή Πληρωμής
 9. ΕΥ ΟΠΣ

 

Κοινοποίηση:

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Καποδιστρίου 34, 104 32 Αθήνα

 

Πατήστε στο Link για να κατεβάσετε συνημμένα αρχεία της Υπουργικής Απόφασης

Υπουργική Απόφαση(33 KΒ).rar