Έγκριση πρακτικών δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Α.Δ. 1/2010» Print
Thursday, 06 May 2010 00:00

Αποδοχή Πρακτικών διαγωνισμού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κοζάνη, 06 Μαϊου 2010

Αριθμ. Πρωτ.:-37993/1496-

 

Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π.
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Πληροφορίες : Καμπουρίδης Νίκος
Τηλέφωνο : 2461053253-53251
Fax : 24610-53234
@ e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ΘΕΜΑ : Αποδοχή Πρακτικών διαγωνισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:


1.Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 5 αυτού.

2. Το άρθρο 18 του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, Στελέχωση για την Περιφέρεια, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τον Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α) «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

6. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.), όπως ισχύει

7. Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.

11. Το άρθρο 27 του υπ’ αριθ. 1605/2002 Κανονισμού του Συμβουλίου «για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως αυτός ισχύει. 

12. Την με αριθμό 7725/28.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

13. Την με αριθμό C/2007/5534-12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).

14. Την με αριθμό 3850/ΕΥΣ 523/08 (ΦΕΚ 333/Β) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007.

15. Την με αριθμό 9766/ΕΥΣ 1120/29-02-2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007.

16. Την με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης».

17. Την με αριθμό 1258/ΕΥΣ 281/08 (ΦΕΚ 55/ Β) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 - 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)», όπως ισχύει.

18. Την με Α.Π. 60292/2158/27.08.2008 (ΦΕΚ1724/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».

19. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

20. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην ανάθεση, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

21. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.


22. Την με αριθμό πρωτ. 2187/31-3-2009 Απόφαση Ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013».


23. Την με αριθμ. πρωτ. 530/5-2-2010 προέγκριση δημοπράτησης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.


24. Την αριθμ. 16406/630/1-3-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προκήρυξη του ανοιχτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Α.Δ. 1/2010», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».


25. Την αριθμ. 24941/960/24-3-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού.

Αποφασίζουμε

Αποδεχόμαστε το περιεχόμενο των Πρακτικών Νο 1/13-4-2010, 2/21-4-2010 και 3/26-4-2010 της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού, δημόσιου, διεθνή διαγωνισμού της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοηθείας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Α.Δ. 1/2010», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Κρίνουμε τις προσφορές των : 
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Παύλου Μελά & Αυλιώτη Γωνία Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη, τηλ. 2461029843 fax 2461029163, με αριθμό πρωτοκόλλου 29003/1097/12-4-2010,
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, Παύλου Μελά 4 Τ.Κ. 502 00 Πτολεμαϊδα, τηλ. 2463081232 fax 2463055276, με αριθμό πρωτοκόλλου 29236/1104/12-4-2010,
ως συμφέρουσες.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Κίρκος Γεώργιος

Συνημμένα : 

Πρακτικό Νο 1(33 KΒ).rar

Πρακτικό Νο 2(33 KΒ).rar

Πρακτικό Νο 3(33 KΒ).rar

 

Κοινοποίηση με fax, για να λάβουν γνώση και για τις έννομες συνέπειες : 
Πίνακας αποδεκτών:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, Παύλου Μελά & Αυλιώτη Γωνία Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη, τηλ. 2461029843 fax 2461029163
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, Παύλου Μελά 4 Τ.Κ. 502 00 Πτολεμαϊδα, τηλ. 2463081232 fax 2463055276

Last Updated on Thursday, 09 December 2010 21:08